BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlewicz Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pawłowska Agata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Klasyfikacja gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie syntetycznej oceny poziomu zrównoważonego rozwoju
The Classification of Rural Communes of Warmia and Mazury Province Based on Synthetic Assessment of the Level of Sustainable Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 277-282, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Przedstawiono propozycję metody oceny poziomu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Poziom zrównoważonego rozwoju 67 badanych podmiotów zaprezentowano w postaci syntetycznego wskaźnika rozwoju opracowanego przez Hellwiga. Analizy dokonano na podstawie 45 wskaźników odnoszących się do 3 ładów składowych: gospodarczego, środowiskowo-przestrzennego i społecznego. Uzyskane wyniki pogrupowano w 4 klasy w zależności od poziomu zrównoważonego rozwoju dla analizowanych obszarów. Zgodnie z zaproponowaną metodą stwierdzono, że poziom zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego jest zróżnicowany. Prawie połowa (46%) badanych jednostek znalazła się w III klasie reprezentującej średni niższy poziom zrównoważonego rozwoju. W klasie II, o średnim wyższym poziomie rozwoju było 31%, a w klasie I o wysokim poziomie rozwoju 13% badanych jednostek. Do klasy IV zakwalifikowało się jedynie 9% badanych jednostek o bardzo niskim poziomie zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

In the study there is presented a proposal of the rural communities sustainable development assessment illustrated with the example of the Warmia and Mazury province. The sustainable development level of 67 subjects is presented in the form of syntetic development rate elaborated by Hellwig. The analysis was carried out on the basis of 45 rates related to 3 component orders: economic, spatial-environmental and social. The results were classified in 4 categories, dependent on the level of sustainable development for analysed areas. In accordance with the proposed method, the statement was that the sustainable development level of rural communities of the Warmia and Mazury province is diversified. Almost a half (46%) of the subjects was placed in the 3rd class representing moderate-lower level of sustainable development. In the 2nd class, moderate-higher development level, there were 31% and in the 1st class, high level of development, 13% of the subjects. Only 9% of the subjects were classified in the 4th group which represents a very low level of sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys T. (red). 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
  2. Borys T. 2008: Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gminna podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS ), Raport z realizacji pracy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jelenia Góra - Poznań 31 maja.
  3. Cieślak M. (red.). 2001: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa.
  4. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, [W:] Przegląd statystyczny, t. 15, z. 4, PWN, Warszawa, s. 307-327.
  5. Korol J. 2007: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  6. Pomianek I. 2010: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), Warszawa, s. 227-239.
  7. Strahl D. 1984: Metody ekonometryczne w programowaniu rozwoju przemysłu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  9. www.stat.gov.pl, dostęp 25.09.2012-11.01.2013.
  10. www.sas24.org, dostęp 25.09.2012.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu