BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Petrovska Iryna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrych Łukasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena zróżnicowania potencjału produkcji żywca wołowego w Polsce z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych
Assessing the Differentiation Potential of Beef Production in Poland with the Use of Multivariate Statistical Methods
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 289-292, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Mięso wołowe, Produkcja mięsa, Rynek żywca, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Beef meat, Production of meat, Livestock market, Multi-dimensional statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono przykład zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych do oceny możliwości produkcji żywca wołowego w poszczególnych województwach. Za pomocą analizy zmienności oraz macierzy współczynników korelacji wybrano sześć zmiennych charakteryzujących omawiany problem. Zastosowano trzy metody umożliwiające wielowymiarową analizę statystyczną, tj.: miarę Hellwiga, metodę średniej arytmetycznej oraz diagram Czekanowskiego. Do województw o największym potencjale produkcji żywca wołowego zaliczono małopolskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Natomiast te o najmniejszych możliwościach to województwa lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. (abstrakt oryginalny)

There is presented in the article practical using of multivariate statistical analysis of beef livestock production capability in the Polish wojewodships. There were chosen some variables by using variability and correlation analysis. In the research there were used three methods of multivariate statistical analysis: Hellwig method, method of middle average and Czekanowski diagram. According to their results it was made the following conclusion: wojewodships with the biggest production capability are podlaskie, wielkopolskie and warmińsko-mazurskie; wojewodships with the smallest production capability are Lubelskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kisielińska J., Stańko S. 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa, Rocz. Nauk Roln. seria, G, t. 96, z. 2.
  2. Kola-Bezka M. 2012: Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 2, s. 51-64.
  3. Łogiewniuk K. 2011: Zastosowanie analizy metody taksonomicznej w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolna w Polsce, Politechnika Białostocka, Kwartalnik Wydziału Zarządzania, Ekonomia i Zarządzanie.
  4. Prochowicz J. 2012: Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego: raport 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
  6. www.sgh.waw.pl/prywatne/tompa/materialy, dostęp 2013.
  7. www.arr.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu