BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju innowacyjności w turystyce wiejskiej - studium przypadku
Institutional and Organizational Conditions of Innovation Development of Rural Tourism - a Case Study
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 302-307, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Turystyka wiejska, Innowacyjność, Rozwój turystyki, Studium przypadku
Rural tourism, Innovative character, Tourism development, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było ukazanie instytucjonalnych i organizacyjnych uwarunkowań rozwoju innowacyjności turystyki wiejskiej. Przedstawiono zagadnienie innowacyjności w teorii ekonomii, następnie zaprezentowano uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie wybranych podmiotów (samorząd terytorialny, ośrodki doradztwa rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne). Przedstawiono również własny, innowacyjny pomysł prowadzenia działalności turystycznej na terenie województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to show the institutional and organizational conditions for innovation development of rural tourism. In the first part of the article presents the problem of innovation in economic theory, then presented conditions for the development of rural tourism based on selected entities (local governments, advisory centers, associations agritourism). It also presents its own innovative idea of tourism activity in the Podlaskie province. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnett H.G. 1953: Innovation, The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York, s. 7-8.
 2. Bogdanienko J. 2004: Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 19.
 3. Borkowska S. 2010: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wyd. C.H.Beck, Warszawa, s. 140.
 4. Carter C.F., Williams B.R. 1958: Industry and Technological Process, Oxford University Press, London, s. 29.
 5. Czemiel-Grzybowska W. 2011: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, s. 83.
 6. Fiedor B. 1979: Teoria innowacji, PWN, Warszawa, s. 18.
 7. Freemen C., Soete L. 1997: The Economic of Industrial Innovation, Continuum, London, s. 1.
 8. Hjalager A.M. 2010: A review of innovation research in tourism, Tourism Management, Vol. 31, s. 1-12.
 9. Janasz W. 2003: Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, [W:] W. Janasz (red), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw), Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 53.
 10. Kuznets S. 1959: Six Lectures of Economic Growth, Chicago, s. 30.
 11. Mansfield E. 1968: The Economics of Technological Change, W.W. Norton and Co., New York, s. 1.
 12. Marczyk W. 1971: Kierunki badań nad procesami przyswajania i dyfuzji innowacji, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 26.
 13. Niedzielski P., Rychlik K. 2006: Innowacje i kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 19.
 14. Pietrasiński Z. 1971: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa, s. 9.
 15. Podręcznik Oslo. 2008: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, Komisja Europejska, OECD, s. 20-21.
 16. Rogers D.M. 1962: Diffusion of innovation. Free Press New York, s. 13.
 17. Rothwell R. 1985: Design and Innovation, Policy and Management, Frances Pronter, London, s. 188.
 18. Schumpeter J.A. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, s. 104.
 19. Tokarski J. 1980: Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, s. 307.
 20. Whitfield P. R. 1979: Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa, s. 26.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu