BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Działanie PROW "Renty strukturalne" a zmiany struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010
RDP Measure "Structural Pensions" and Changes in the Size Structure of Agricultural Holdings in Poland over the Years 2002-2010
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 313-318, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Renta gruntowa, Renta strukturalna, Wspólna Polityka Rolna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Struktura agrarna
Land annuities, Structural pension, Common Agricultural Policy (CAP), Rural Development Programme, Agrarian structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano analizy przestrzennej rent strukturalnych, jednego z instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR). Podstawę opracowania stanowił wykaz około 33 tys. beneficjentów tego działania z tytułu przekazania gruntów na powiększenie innego gospodarstwa rolnego w latach 2004-2010. Dane zagregowano w układzie biur powiatowych ARiMR i oceniono na tle przemian struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010. Wykazano, że renty strukturalne w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy struktury agrarnej, zwłaszcza w regionach Polski południowo-wschodniej, charakteryzujących się największymi udziałami gospodarstw małych w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The article presents a spatial analysis of structural pensions, one of the Common Agricultural Policy instruments. Its basis was the list of nearly 33 thousand beneficiaries of this measure who had transferred their land to enlarge another farm over the years 2004-2010. Those data were aggregated by the poviat offices of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture and assessed in terms of changes in the size structure of agricultural holdings in Poland over the years 2002-2010. It was shown that structural pensions had contributed very little to an improvement of the agrarian structure, especially in the regions of south-eastern Poland with their highest indices of the proportion of small farms in agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
  2. Głębocki B. 2007: Rolnictwo, [W:] H. Rogacki (red.), Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, PWN, Warszawa.
  3. Paszkowski S. 2006: Renty strukturalne w rolnictwie, [W:] Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, IRWiR, Warszawa.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  6. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 2011: GUS, Warszawa.
  7. Rudnicki R. 2009: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  8. Rudnicki R. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu