BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusielik Robert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Efektywność techniczna produkcji mleka w gospodarstwach europejskiego stowarzyszenia producentów mleka w 2011 roku
Technical Efficiency in Milk Production of Member Farms of European Dairy Farmers in 2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 319-324, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Efektywność techniczna, Efektywność produkcji, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Milk production, Technical efficiency, Production effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba określenia zależności pomiędzy wielkością stada a kształtowaniem się wskaźnika efektywności oraz ocena wpływu regionu, z którego pochodzi dane gospodarstwo na ten wskaźnik. Zbadano efektywność produkcji mleka w 312 gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Wykonano analizę efektywności technicznej w 16 krajach oraz w grupach o różnej wielkości stada. Analizując wpływ wielkości stada na poziom efektywności technicznej można zauważyć, że najwyższa efektywność występuje w gospodarstwach o stadzie krów 200-249 szt. dla modeli nieparametrycznych CCR i BCC. W przypadku modelu CCR zanotowano 39 gospodarstw efektywnych, co stanowiło 12,5% ogółu gospodarstw. Przyjęcie do analizy założeń modelu BCC skutkowało zwiększeniem liczby gospodarstw efektywnych do 59, co stanowiło 18,9% ogółu analizowanych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine the relation between the size of the herd and the evolution of productivity growth and the impact of the region the farm on this indicator is from. The efficiency of milk production in 312 farms belonging to the European Dairy Association was examined. Technical efficiency analysis was performed in 16 countries embracing groups of various sizes stock. Analyzing the impact of herd size on the level of technical efficiency remarks the highest efficiency within farms with a herd of cows 200-249 pcs for nonparametric models CCR and BCC . In case of a CCR model, the result was 39 efficient farms, which accounted for 12.5% of all households. Admitting to the analysis the assumptions of the BCC model produced an increase of the number of BCC efficient farms to 59, which represents 18.9% of all households analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aigner D.J., Lovell C.A.K., Schmidt P. 1977: Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, Journal of Econometrics, s. 6.
  2. Banker R.D., A. Charnes, W.W. Cooper. 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30, s. 1078-1092.
  3. Battese G.E., Coelli T.J. 1995: A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, Empirical Economics, s. 20.
  4. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. 1978: Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, vol. 2, no. 6.
  5. Debreu G. 1951: The Coefficient of Recourse Utilisation, Econometrica, 1951, no. 19(3), July, s. 273-292.
  6. Färe R., Grosskopf S., Lovell A.K. 1995: Production Frontiers, Cambridge University Press.
  7. Farrell M.J. 1957: The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, series A, no. 120(III), s. 253-281.
  8. Meeusen W., Van Den Broeck J. 1977: Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions With Composed Error, International Economic Review, s. 18.
  9. Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce. Dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 99, z. 1, s. 43-57.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu