BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarzębowski Sebastian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zarządzanie łańcuchem dostaw w agrobiznesie
Supply Chain Management in Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 157-161, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Sektor rolno-spożywczy
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Logistics in supply chain, Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawą do koordynowania produkcji w ramach łańcucha dostaw jest poprawa efektywności i intensywności wymiany informacji między ogniwami łańcucha dostaw. Ciągła wymiana informacji wzdłuż łańcucha jest w coraz większym stopniu czynnikiem poprawy konkurencyjności. Ponieważ łańcuch informacyjny charakteryzuje się różnymi złamaniami, powstają asymetrie informacji. Ze względu na złożone struktury sektora rolno-spożywczego, ryzyko utraty informacji ulega wzmocnieniu. Deficyty informacyjne można zmniejszyć poprzez szeroki dostęp do aktualnych informacji o procesach (przepływach materiałów) oraz wymaganiach poszczególnych uczestników łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

Basis to coordinate production within the supply chain is to improve the efficiency and intensity of the exchange of information between supply chain links. The continuous exchange of information along the chain is increasingly a factor to improve competitiveness. Because the information chain is characterized by distinct fractures, asymmetries of information arise. Due to the complex structure of the agri-food sector, the risk of losing information is amplified, information deficits can be reduced through broad access to timely information (material flows) and the requirements of the various participants in the supply chain. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Christopher M. 2005: Logistics and supply chain management, creating value-adding networks. Financial Times Prentice Hall, Harlow, 3rd ed.
 2. Krieger S. 2004: Qualitätssysteme des Getreidesektors - Ein Überblick. Bericht B-04/2. Universität Bonn - ILB.
 3. Jarzębowski S., Poignée O. 2007: Integriertes Qualitätsmanagementsystem im Getreidesektor. Fallstudie einer Getreidekette in Polen, Universität Bonn, ILB, Bonn.
 4. Karge E., Haacke H., Karge J., 2002: Analyse und Wertung der Ergebnisse und des Nutzens integrierter Zusammenarbeit von Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft unter dem Aspekt einer hohen Lebensmittel- und Haftungssicherheit. Schriftenreihe der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Bd. 16.
 5. Lee H. 1998: Preface to global supply chain and technology management. [w:] Global supply chain and technology management, POMS series in technology and operations management, vol. 1. Production and Operations Management Society, Miami, Florida.
 6. Poignée O., Hannus T. 2003 : Qualitätsmanagement über die Produktionskette, Eine Fallstudie. Bericht B-03/2, Bonn: Universität Bonn, ILB.
 7. Poignée O., Pilz Ch. 2005 : Abgestimmte Qualitätsproduktion über die Kette, Konzeption und praktische Umsetzung in Qualitätsprogrammen der deutschen Brotgetreidewirtschaft. Bericht B-05/1. Universität Bonn, ILB.
 8. Rozporządzenie (WE), Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny produktów żywnościowych.
 9. Schiefer G. 2004: Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in Qualitätsprogrammen von Getreideketten. Universität Bonn.
 10. Stadtler H., Kilger Ch. 2008: Supply Chain Management and Advanced Planning, Concepts. Models, Software and Case Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 11. Windyga B., Kwiatek K., Ścieżyńska H., Karłowski K. 2006: Wymagania mikrobiologiczne dla żywności. Państwowy Zakład Higieny.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu