BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołek Karol (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wielkość wsparcia agroturystyki w Polsce jako formy pozarolniczej działalności gospodarczej
The Amount of Supporting of Agrotourism in Poland as a Non -Agricultural Activities
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 330-335, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Agroturystyka, Działalność gospodarcza, Wsparcie finansowe, Fundusze unijne, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Agrotourism, Business activity, Financial support, EU funds, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Company
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstract
Przedstawiono wielkość wsparcia finansowego udzielanego przez ARiMR i przeznaczonego na agroturystykę w okresie przed i poakcesyjnym Polski do UE. W ramach wsparcia tej pozarolniczej formy działalności gospodarczej na terenie Polski w analizowanych latach 1994-2013 z wszystkich dostępnych programów pomocowych, udzielono pomocy finansowej łącznie na kwotę 541,2 mln zł w ramach 6556 zrealizowanych wnioskach kierowanych na agroturystykę. Stwierdzono regionalne zróżnicowanie pomiędzy województwami z uwagi na liczbę złożonych wniosków, jak i wysokości wypłaconych kwot przyznanego dofinansowania, co świadczy o dużej potrzebie finansowania tego typu działań na terenach wiejskich, gdzie agroturystyka jest szansą dla rolników na dodatkowe dochody i miejsca pracy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the financial support provided by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, focused on rural tourism in the period before and after the accession to the European Union Polish. There were taken into account the non-agricultural economic activities in the period 1994-2013 including all available assistance programs, a.a. financial aid awarded in the amount of 541.2 million zł for the 6556 made proposals targeting the rural tourism. There were noted regional differences between the regions, taking into account the number of applications and the amount paid for the grant awarded, indicates a large need for funding such activities in rural areas, where rural tourism is an opportunity for farmers for additional income and jobs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębniewska M., Tkaczuk M. 1997: Agroturystyka - koszty, ceny, efekty, Wyd. POLTEX, Warszawa, s. 14.
  2. Hernik J. 1999: Determinanty rozwoju agroturystyki, [W:] Agrobiznes w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji europejskiej, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 291
  3. Spychalski G. 1998: Agroturystyka jako element przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich, [W:] L. Pałasz (red.), Agrobiznes - pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 246.
  4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999, Nr 101, poz. 1178
  5. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, (tekst jednolity), Dz.U. 2001, nr 17, poz. 209.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, (tekst jednolity), Dz.U. 2001, nr 55, poz. 578.
  7. Ustawa z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. nr 50, poz. 291.
  8. www.stat.gov.pl/GUS, dostęp 2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu