BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszczak Dariusz Eligiusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Zmiany pozycji krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu żywnością
Changes of the European Union Countries Positions in International Trade of Food
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 336-342, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Handel międzynarodowy, Handel artykułami żywnościowymi, Eksport, Import
International trade, Food trade, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przeanalizowano zmiany pozycji krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu żywnością, z uwzględnieniem napojów i wyrobów tytoniowych w latach 2000-2011. Uwzględniono wszystkie kraje członkowskie, czyli 27 państw z podziałem na eksporterów netto i importerów netto żywności. W ostatnim roku analizowanego okresu w EU było 10 eksporterów netto i 17 importerów netto żywności, zaś cała UE była importerem netto. Polska należy do eksporterów netto i jej dodatnie saldo handlu żywnością zwiększa się. Wcześniej Polska była importerem netto, zaś swoją pozycję na eksportera netto zmieniła jeszcze przed wstąpieniem do UE i w ostatnich latach umocniła tę pozycję. Do głównych eksporterów netto żywności w UE należą Holandia, Francja i Dania, zaś do głównych importerów netto należą Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes changes of positions of European Union countries in international trade of food, including drinks and tobacco in 2000-2011. All 27 member countries are considered and segregated as net exporters and net importers of food. In the last year of analyzing period, there were 10 net exporters and 17 net importers of food, whereas European Union as a whole was net importer. There is an important fact that Poland in net exporter with the growing surplus in food trade balance. Poland was net importer but it changed its position into net exporter before the accession to EU. Poland enforced its position last year. The most important EU net exporters of food are Netherlands, France and Denmark and the most important net importers are Great Britain, Hungary and Germany. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baruk A. 2011: Etyczny kontekst marketingu produktów spożywczych. Nabywcy finalni o poziomie etyki oferentów żywności, Wydawnictwo TNOiK, Toruń, s. 1-166.
  2. Budzyńska A. 2012: Wpływ gospodarowania zasobami ludzkimi na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej cukrowni, [W:] D. Kotlorz (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, Studia Ekon., Zesz. Nauk. Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 110, s. 179-187.
  3. Eurostat. 2013: Statistical Office of the European Communities, Luxembourg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 14.01.2013.
  4. Josling T., Anderson K., Schmitz A., Tangermann S. 2010: Understanding International Trade in Agricultural Products: One Hundred Years of Contributions by Agricultural Economics, www.ajae.oxfordjournals.org at Stanford University Libraries z dn. 13.05.
  5. Nowak A. 2012: Zasoby w rolnictwie oraz ich wydajność, [W:] (red.), D. Kotlorz, Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, Studia Ekonomiczne, Zesz. Nauk. Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 110, s. 71-80.
  6. Staszczak D.E. 2009: Wpływ zmian kursów walutowych na globalną konkurencyjność produktów rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, nr 3, s. 325-330.
  7. Staszczak D.E. 2010: Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy produktami rolnymi w warunkach globalnej recesji, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, t. 10(XXV), z. 2 Problemy rolnictwa światowego, s. 100-109.
  8. Staszczak D.E. 2011: Theoretical Interpretations of the European Union Enlargement: Perspectives from a New Global Paradigm, Journal of Knowledge Globalization, Knowledge Globalization Institute, Lexington, Massachusetts, USA, Sponsor: Sawyer Business School, Suffolk University, Boston, USA, Vol. 4, No. 1, s. 71-92.
  9. Zakrzewska A. 2012: Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, t. 12(XXVII), z. 4, Problemy Rolnictwa Światowego, s. 1-10.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu