BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Globalne uwarunkowania podaży żywca wieprzowego
Global Conditions of Pork Meat Supply
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 343-347, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek żywca, Mięso wieprzowe, Podaż
Livestock market, Pork meat, Supply
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było wskazanie koniunktury na rynku żywca wieprzowego w 2012 r. na tle tendencji w poprzednich latach. Sektor trzody chlewnej na świecie należy do głównych gałęzi agrobiznesu. Podaż mięsa wieprzowego i jego spożycie są najwyższe wśród wszystkich gatunków mięsa, znaczący udział ma również handel zagraniczny. Kilkanaście ostatnich lat charakteryzowała tendencja dynamicznego wzrostu produkcji, przede wszystkim w krajach rozwijających się. Motorem wzrostu był rosnący poziom PKB i dochodów dyspozycyjnych ludności, które stymulowały popyt na produkty mięsne. Z drugiej strony pojawiły się determinanty ograniczające wzrost podaży, do których zaliczyć można zwiększenie kosztów produkcji, zmniejszający się areał ziemi rolniczej z przeznaczeniem na produkcję pasz, coraz bardziej restrykcyjne wymogi związane z ochroną środowiska naturalnego czy też zmiany klimatyczne, warunkujące podaż roślin paszowych. Analiza dotyczy przede wszystkim tych państw, które mają najwyższy udział w produkcji mięsa wieprzowego i/lub handlu zagranicznym tym mięsem, tj. Chin, Stanów Zjednoczonych, krajów UE, Brazylii i Rosji. Wykorzystano dane z baz statystycznych Eurostatu, FAO, OECD, MFW i USDA. (abstrakt oryginalny)

Pig industry is one a major agribusiness sectors in the world. The supply of pork, as well as its consumption is the highest among all types of meat, foreign trade also has a significant share. The last years were characterized by dynamic growth trend of production, primarily in developing countries. Growth was driven by increasing level of GDP and disposable incomes, which stimulated demand for meat products. On the other hand, there are determinants limiting the increase in supply, which include the increasing costs of production, reducing the acreage of agricultural land for the production of feed, more and more stringent environmental requirements or climate changes, conditioning the feed supply. The aim of the paper is to indicate the situation on the pork market in 2012 on the background of the tendencies in previous years. The analysis focuses on those countries that have the highest share in the production and/or foreign trade of pork, such as China, the U.S., the EU countries, Brazil and Russia. The study used data from the Eurostat database, FAO, OECD, the IMF and the USDA. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eurostat. 2013, epp.eurostat.europa.ec.europa.eu, dostęp 10.02.2013.
 2. FAPRI Staff Report 2010. U.S. and World Argicultural Outlook. 2010: FAPRI, Iowa State University, University of Missouri-Columbia, Ames-Iowa.
 3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2013: www.ibge.gov.br, dostęp 27.02.2013.
 4. International Monetary Fund - International Financial Statistics. 2013: www.imf.org/external/data.htm, dostęp 12.02.2013.
 5. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. 2012: USDA, Foreign Agricultural Service, Washington.
 6. Nelson D. 2012: Key Changes in Global Animal Protection, Rabobank International, Utrecht.
 7. OECD-FAO. 2012: www.stats.oecd.org, dostęp 10.11. 2012.
 8. Państwowy Urząd Statystyczny Federacji Rosyjskiej. 2013, www.gks.ru, dostęp 17.03.2013.
 9. Pork Summary Selected Countries. 2013: USDA, Foreign Agricultural Service, www.fas.usda.gov, dostęp 10.02.2013.
 10. Rosja: Wzrost importu wieprzowiny po przystąpieniu do WTO. 2012: www.raportrolny.pl, dostęp 06.11.2012.
 11. Rosyjscy producenci chcą wsparcia rządu, 2013: www.farmer.pl, dostęp 04.02.2013.
 12. Short Term Outlook. No 3. 2012: European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels.
 13. Spada pogłowie trzody w Europie Środkowo-Wschodniej. 2013: www.farmer.pl, dostęp 14.01.2013.
 14. Trostle R., Marti D., Rosen S., Westcott P. 2011: Why Have Food Commodity Prices Risen Again? USDA, Washington.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu