BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarnowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie wybranych elementów infrastruktury komunikacyjnej na wsi
Spatial Diversity of Selected Items of Communication Infrastructure in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 355-360, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wieś, Infrastruktura komunikacyjna, Infrastruktura transportu, Zróżnicowanie regionalne
Village, Communication infrastructure, Transport infrastructure, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była diagnoza i analiza przestrzennego zróżnicowania elementów infrastruktury komunikacyjnej w Polsce w podziale na województwa i przy uwzględnieniu terenów wiejskich Analizie poddano regionalne zróżnicowanie wyposażenia województw w wybrane elementy systemów tej infrastruktury i zmiany, jakie zaszły w tym wyposażeniu w latach 1999 i 2011. Posłużono się danymi statystyki publicznej, wynikami kontroli NIK i fachową literaturą przedmiotu. Analizy wykazały, że województwa lepiej rozwinięte gospodarczo mają także mocnej rozwinięte systemy infrastruktury komunikacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article was dedicated to communication and transportation infrastructure in provinces, with particular emphasis on rural areas in Poland. Regional differences in equipment provinces in selected elements of the infrastructure system was analyzed as well as changes in the equipment between years 1999 and 2011. There was used official statistic data, the result of NIK control, and professional literature on the subject. Analysis showed that the provinces more economically developed have also a stronger communication infrastructure systems. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych. 2013: GUS, http://stat.gov.pl/bdl, dostęp 10.01.2013.
 2. Fereniec M. 2001: Prognoza rozwoju rynku usług telefonicznych w Polsce do 2010 r., Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4, s. 48.
 3. Forkenbrock D.J., Foster N.S.J. 1990: Economic benefits of a corridor highway investment, Transport Research, 24A, s. 303-312.
 4. Furgalski A.: Jakie problemy związane są z budową dróg przez jednostki samorządu terytorialnego, Gazeta Prawna, 21.04.2010, www.gazetaprawna.pl, dostęp 15.12.2013.
 5. Informacja o wynikach kontroli wykonywania funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego, NIK, Warszawa 2011, s. 10-11, http://www.nik.gov.pl/plik/id,2547,vp,3219.pdf, dostęp 10.01.2013.
 6. Łatuszyńska M. 2003: Wpływ rozwoju infrastruktury transportu na jakość życia w regionie, [W:] J. Karwowski (red.), Jakość życia w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 287-288.
 7. Łączność - wyniki działalności w 2011 r., GUS, Warszawa.
 8. Ratajczak M. 2002: Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, [W:] E. Skawińska (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, PTE, Poznań, s. 27.
 9. Stawasz D. (red.). 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 231-233.
 10. Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś, 2013: GUS, Warszawa, s. 51.
 11. Tarski I. 1973: Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa, s. 11.
 12. Transport - wyniki działalności w 2011 r., GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu