BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych w Polsce
Regional Diversity of Consumption and Incomes of Households in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 361-366, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Dochody gospodarstw domowych, Konsumpcja gospodarstw domowych, Zróżnicowanie regionalne
Household income, Consumption in household, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono regionalne zróżnicowanie wydatków konsumpcyjnych i dochodów w Polsce w latach 2005-2011. Wielkość dochodów wpływa na poziom wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Najwyższy poziom dochodu do dyspozycji per capita oraz wydatków konsumpcyjnych zaobserwowano w województwie mazowieckim. W badanym okresie zróżnicowanie regionalne dochodu i konsumpcji pogłębiało się. W latach 2005-2011 relacja pomiędzy średnim poziomem wydatków konsumpcyjnych w województwach w stosunku do poziomu w województwie mazowieckim zmniejszyła się z 81 do 73%, a relacja przeciętnego dochodu do dyspozycji zmniejszyła się z 77 do 71%. (abstrakt oryginalny)

The article presents region al diversity of consumption expenditures and incomes in Poland in the span of 2005-2011. The amount of income impacts the level of household consumption expenditures. The highest level of per capita disposable income as well as consumption expenditures was observed in mazowieckie province. In analysed period regional diversity of income and consumption deepened. In the span of 2005-2011 relationship between average per capita consumption expenditures in provinces and in mazowieckie province decreased from 81% to 73% and average per capita disposable income in provinces ratio to disposable income in mazowieckie province decreased from 77% to 71%. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk P. 2009: Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, nr 39, t. 1, s. 19-26.
 2. Bywalec C. 2007: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
 3. Bywalec C. 2009: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa.
 4. Dudek H., Koszela G., Landmesser J. 2012: Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 97, s. 237-247.
 5. Janoś-Kresło M., Radziukiewicz M. 2010: Nierówności dochodowe a nierówności konsumpcji, [W:] M. Radziukiewicz (red.), Wpływ nierówności i redystrybucji dochodów na konsumpcję gospodarstw domowych, IBRKK, Warszawa, s. 58-81.
 6. Olejniczuk-Merta A. (red.). 2009: Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, IBRKK, Warszawa.
 7. Pońsko P. 2010: Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja do strat, Bank i Kredyt, nr 41 (2), s. 71-86.
 8. Rocznik statystyczny województw. 2006-2012: GUS, Warszawa.
 9. Snowdown B., Vane H. R. 2005: Modern Macroeconomics. Its Origins, Development and Current State, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, USA.
 10. Utzig M. 2011a: Zależność między przychodami a strukturą konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, s. 509-514.
 11. Utzig M. 2011b: Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową Narodowego Banku Polskiego, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3, s. 140-149.
 12. Zalega T. 2011: Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93, 119-135.
 13. Zalega T. 2012: Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu