BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wpływ wartości sprzedaży na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
The Influence of Value of Sale on the Profitability and the Financial Safety of Chosen Dairy Co-Operative in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 391-396, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Spółdzielczość mleczarska, Sprzedaż, Bezpieczeństwo finansowe, Rentowność spółdzielni
Cooperative creameries, Sale, Financial security, Profitability of cooperatives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było zbadanie wpływu wartości sprzedaży na poziom bezpieczeństwa finansowego i rentowności 41 spółdzielni mleczarskich przez cztery kolejne lata z 14 województw Polski. Badane spółdzielnie pogrupowano w 4 grypy. Podstawą ich pogrupowania były wartości trzech kolejnych kwartyli przychodów ze sprzedaży tych mleczarni. Analiza wykazała, że bardziej dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży był w spółdzielniach o wysokiej sprzedaży niż w spółdzielniach o niskiej. Metoda korelacji wykazała, że wzrost przychodów ze sprzedaży powodował istotny wzrost poziomu rentowności badanych spółdzielni. W wyniku analizy wariancji odrzucono hipotezę o równości średnich między poszczególnymi grupami w przypadku wskaźników rentowności i płynności finansowej (szybkiej i natychmiastowej). Nie było natomiast podstaw do odrzucenia hipotezy o równości średnich między poszczególnymi grupami (czyli średnie nie różniły się istotnie w wyróżnionych grupach) w przypadku wskaźników płynności bieżącej, cyklu gotówkowego, ogólnego zadłużenia oraz pokrycia długu zyskiem. (abstrakt oryginalny)

For purposes of the work was examined of the influence of the sale value on the security level of financial and profitabilities of 41 dairy co-operative within a period of four following years from 14 provinces of Poland. The examined cooperatives were grouped into 4 group. A base of their grouping were values of three following quartiles of sales revenue of these dairies. The analysis showed that the more dynamic growth from sales had been in cooperatives with high than with law sales. The method of the correlation showed that the revenue growth from sales had caused the essential growth of the level of the profitability of examined cooperatives. As result of the analysis of variance one rejected the hypothesis about average equalities between individual groups in case of profit margins and the financial liquidity (quick and immediate). However there were no bases disallowable the hypothesis about average equalities between individual groups (that is average did not differ substantially in favored groups) in case of liquidity ratios of current, the cash-cycle, the general indebtedness and the cover of the debt with the profit. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 73-75.
 2. Bień W. 2008: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, s. 112.
 3. Brodziński M.G. 1993: Bariery wzrostu i kierunki powiązań integracyjnych spółdzielni mleczarskich z rolnikami w zakresie produkcji i skupu mleka o wysokim standardzie jakościowym, [W:] E. Pudełkiewicz i Z.T. Wierzbicki (red.), Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej. Doświadczenia i przyszłość, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 97-98.
 4. Brodziński M.G. 2007: Spółdzielnie, zarządy, członkowie, ALMAMER, Warszawa, s. 82.
 5. Dudycz T., Wrzosek S. 2000: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 95-96.
 6. Jerzemowska M. (red.). 2004: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 286.
 7. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa, s. 222.
 8. Pawłowicz L.J. (red.). 2005: Ekonomika przedsiębiorstw, Zagadnienia wybrane, ODDK Gdańsk, Gdańsk, s. 33.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa, s. 296.
 10. Sierpińka M., Jachna T. 2002: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002, s. 89.
 11. Sobczyk M. 2006: Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wyd. UMCS, Lublin, s. 38-39.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu