BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambroziak Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego Polski i wybranych nowych państw członkowskich na rynku UE -15
Competitiveness in Agro-Food Exports of Poland and Selected EU New Member States on the EU-15 Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 21-26, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Eksport produktów rolnych, Konkurencyjność eksportu, Analiza konkurencyjności
Agricultural exports, Export competitiveness, Competitive Intelligence (CI)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania była ocena pozycji konkurencyjnej oraz zmian konkurencyjności eksportu rolno-spożywczego wybranych pięciu nowych państw członkowskich UE (Czech, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier) po 2004 r. Dokonano tego na podstawie wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych (RCA), wskaźnika pokrycia importu eksportem (TC) oraz sumarycznego wskaźnika pozycji konkurencyjnej bazującego na obu wyżej wymienionych wskaźnikach. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najsilniejszą pozycję konkurencyjną w eksporcie produktów rolno-spożywczych do państw UE-15 miały Polska i Węgry, a w mniejszym stopniu Litwa. Mimo poprawy, nie udało się nadal osiągnąć przewag konkurencyjnych Czechom i Słowacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the competitive position and its changes in agro-food exports of five EU new member states (the Czech Republic, Lithuania, Poland, Slovakia, and Hungary) to the EU-15 countries after 2004. To make an assessment, the following trade indices have been used: the trade coverage index (TC), the index of revealed comparative advantage (RCA) and complex index of competitiveness being a combination of two former indices. The research results suggest that the strongest competitiveness position in agro-food exports to the UE-15 market held Poland, Hungary and partly Lithuania. On the contrary, the Czech Republic and Slovakia haven't reached revealed comparative advantage in agro-food exports after their EU accession. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambroziak Ł. 2009: Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Ambroziak Ł., Szczepaniak I. 2009: Ocena wskaźnikowa konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi, [W:] I. Szczepaniak (red.), Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Ambroziak Ł., Szczepaniak I. 2011: Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi, [W:] I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Ambroziak Ł., Szczepaniak I. 2012: Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi, [W:] I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Baza danych World Integrated Trade Solution (WITS) - Comtrade. 1996: Harmonized system.
  6. Kaliszuk E. 2009: Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych, [W:] E. Kaliszuk, K. Marczewski (red.), Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, IBRKK, Warszawa.
  7. Misala J. 2005: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu