BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności
Efficiency of Co-Operative Banks Depending on Character of Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 33-38, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Efektywność banków, Banki spółdzielcze
Banks' efficiency, Cooperative banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba identyfikacji związku między charakterem prowadzonej działalności przez bank spółdzielczy a jego efektywnością. W badaniach jako miary efektywności wykorzystano: rentowność aktywów ogółem, rentowność funduszy własnych, zysk netto, zysk netto na jednego zatrudnionego, C/I oraz marżę finansową. Wyniki badań wykazały, że w okresie dobrej koniunktury gospodarczej banki spółdzielcze o charakterze uniwersalnym charakteryzowały się wyższą efektywnością niż banki spółdzielcze obsługujące głównie rolnictwo. Natomiast w latach spowolnienia gospodarczego wyższą efektywność uzyskiwały banki spółdzielcze o charakterze rolniczym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify efficiency of co-operative bank and its character of activity. In the studies were used 5 measure of the efficiency: return on assets, return one quity, net income, earnings per1 employee, C/I and the financial margin. The results showed that in good times theco-operative banks whit universal character was characterized by higher efficiency than co-operative banks whit agricultural character, but during the economic slow down co-operative banks whit agricultural character were characterized by higher efficiency. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia popularna PWN. 1997, PWN, s. 54
  2. Iwanowicz-Drozdowska M. 2005: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa, s. 70.
  3. Klepacki B. 1984: Wybór próby w badaniach ekonomiczno-rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 2-10.
  4. Kwiatkowska M.M. 2012: Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, [W:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, Włocławek, s. 44-46.
  5. Laszkiewicz E. 1999: Rola banków spółdzielczych w realizacji przeobrażeń gospodarczych swoich środowisk, Wizja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk, nr 25/1999, s. 42-48.
  6. Raport o sytuacji banków w 2010 r. 2011: Urząd KNF, Warszawa, s. 4-15.
  7. Siudek T. 2006: Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 167.
  8. Szustak G. 2009: Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 128.
  9. www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html, dostęp 26.02.2012.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu