BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności
Efficiency of Co-Operative Banks Depending on Character of Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 33-38, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Efektywność banków, Banki spółdzielcze
Banks' efficiency, Cooperative banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba identyfikacji związku między charakterem prowadzonej działalności przez bank spółdzielczy a jego efektywnością. W badaniach jako miary efektywności wykorzystano: rentowność aktywów ogółem, rentowność funduszy własnych, zysk netto, zysk netto na jednego zatrudnionego, C/I oraz marżę finansową. Wyniki badań wykazały, że w okresie dobrej koniunktury gospodarczej banki spółdzielcze o charakterze uniwersalnym charakteryzowały się wyższą efektywnością niż banki spółdzielcze obsługujące głównie rolnictwo. Natomiast w latach spowolnienia gospodarczego wyższą efektywność uzyskiwały banki spółdzielcze o charakterze rolniczym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify efficiency of co-operative bank and its character of activity. In the studies were used 5 measure of the efficiency: return on assets, return one quity, net income, earnings per1 employee, C/I and the financial margin. The results showed that in good times theco-operative banks whit universal character was characterized by higher efficiency than co-operative banks whit agricultural character, but during the economic slow down co-operative banks whit agricultural character were characterized by higher efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia popularna PWN. 1997, PWN, s. 54
  2. Iwanowicz-Drozdowska M. 2005: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa, s. 70.
  3. Klepacki B. 1984: Wybór próby w badaniach ekonomiczno-rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 2-10.
  4. Kwiatkowska M.M. 2012: Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, [W:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, Włocławek, s. 44-46.
  5. Laszkiewicz E. 1999: Rola banków spółdzielczych w realizacji przeobrażeń gospodarczych swoich środowisk, Wizja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk, nr 25/1999, s. 42-48.
  6. Raport o sytuacji banków w 2010 r. 2011: Urząd KNF, Warszawa, s. 4-15.
  7. Siudek T. 2006: Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 167.
  8. Szustak G. 2009: Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 128.
  9. www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html, dostęp 26.02.2012.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu