BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Infrastruktura gospodarcza jako czynnik kształtujący rozwój regionu
Infrastructure as a Factor Affecting the Development of the Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 63-67, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Infrastruktura gospodarcza, Rozwój regionalny
Economic infrastructure, Regional development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie cech i funkcji inwestycji, urządzeń i obiektów infrastruktury gospodarczej, które determinują rolę infrastruktury jako jednego z podstawowych czynników kształtujących rozwój regionów. Inwestycje infrastrukturalne poza efektami rzeczowymi w postaci urządzeń i sieci spełniają również wiele istotnych funkcji o szerokim ekonomicznym i społecznym zasięgu. Jednakże zależności pomiędzy poziomem wyposażenia infrastrukturalnego a rozwojem nie są całkowicie jednoznaczne. Uznaje się jednak, że pewien minimalny poziom infrastruktury, tzw. minimum infrastrukturalne, jest niezbędny dla zapewnienia rozwoju. Niemniej jednak po jego przekroczeniu dalszy wzrost nakładów inwestycyjnych na niektóre elementy infrastruktury może być ekonomicznie nieuzasadniony i prowadzić do sytuacji, w której staje się on bardziej barierą niż stymulatorem procesów rozwojowych. Bardzo istotny jest fakt, że na obszarach słabo rozwiniętych infrastruktura na pewno może stanowić istotny impuls rozwojowy, przyczyniając się do ich "pchnięcia" na ścieżkę wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The economic infrastructure is considered to be one of the most important and yet the necessary and the most effective factors of regional development. Beyond the material effects (equipment and network) infrastructure investments also meet many important functions for a wide range of economic and social development. However, the relationships between the level of infrastructure development, and development are not entirely clear. It is assumed that a minimum level of infrastructure, so-called minimum infrastructure, is necessary to ensure economic development. However, after the crossing further increase investment in some of the infrastructure elements can be economically unjustified and lead to a situation where it becomes more a barrier than a stimulator of rural development process. Infrastructure in underdeveloped areas can be an important stimulus contributing to the "push" on the path of economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biehl D. 1996: The contribution of Infrastructure to regional Development, European Communities, Luxemburg, s. 4.
 2. Brzozowska K. 2003: Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie.
 3. Dolata M., Łuczka-Bakuła W. 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 29.
 4. Dziembowski Z. 1995: Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista, nr 4-5, s. 725-727.
 5. Infrastructure for Development, World Development Report. 1994: Oxford University Press, Oxford.
 6. Łuczka-Bakuła W., Dolata M. 2001: Stan infrastruktury a rozwój przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej, [W:] T. Ziejewski (red.), Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w., Wyd. AR, Szczecin, s. 128-129.
 7. Palonka K.M. 1992: Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 5.
 8. Ratajczak M. 1999: Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 33-34.
 9. Ratajczak M. 2000: Prywatyzacja i deregulacja w sferze infrastruktury, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.
 10. Ratajczak M. 2002: Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, [W:] E. Skawińska (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Poznaniu.
 11. Ratajczak M., Wilczyńska K. 1995: Rola infrastruktury w rozwoju wsi i rolnictwa, [W:] A. Czyżewski (red.), Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, Wyd. Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, Poznań, s. 126.
 12. Rosner A. 2000: Wiejskie obszary problemowe - synteza wyników cząstkowych, [W:] A. Rosner (red.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa, s. 98-125.
 13. Stawasz D. 2004: Infrastruktura jako czynnik warunkujący rozwój regionu, [W:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 233.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu