BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Kierunki zmian w modelu zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce
Directions of Changes in Management Model Health System in Poland
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 11, cz. 1, s. 143-154, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych
Keyword
Ochrona zdrowia, System ochrony zdrowia, Zarządzanie
Health care protection, Health care system, Management
Note
summ.
Abstract
System ochrony zdrowia w Polsce podlega od kilkunastu lat istotnym zmianom, ale poszczególne jego części, jak i sposób ich wzajemnego oddziaływania nie dają pozytywnego efektu końcowego. Do opisu systemów ochrony zdrowia służą modele systemów zdrowotnych. Dzięki ich zastosowaniu, z których każdy ma swoje, niepowtarzalne, indywidualne cechy, daje się je scharakteryzować poprzez przypisanie do kilku zaledwie modeli. Są one wzorcem opisującym pożądany, wzorcowy kształt systemu, który stanowi zespół wytycznych do praktycznego stosowania. Stanowią one katalog potencjalnych rozwiązań, spośród których można wybierać te uznawane w danych warunkach za najlepsze. Celem artykułu jest analiza zmian w modelu zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce w ciągu kilkunastu ostatnich lat. (fragment tekstu)

To describe the health systems are models of health systems. Thanks to their application, each of which has its own, unique, individual characteristics, can be characterized by assigning them to a few models. They are describing the desired pattern, shape model of the system, which is a set of guidelines for practical application. They provide a catalog of potential solutions, from which you can choose those recognized under the circumstances for the best. The purpose of this article is to analyze the changes in the management model health care system in Poland over the last several years. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balicki M., Koronkiewicz Z. (2003), System organizacji i finansowania opieki zdrowotnej [w:] L. Kubicki (red), Prawo medyczne, Wyd. Medyczne & Urban Partner, Wrocław.
  2. Hibner E. (2003), Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
  3. Kautsch M., Klich J., Whitfeld M. (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. UJ, Kraków.
  4. Kleczkowski B., Roemer M. (1984), National Heath systems and their reorientation towards Heath for all Guidance for Policy making, WHo, Geneva.
  5. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
  6. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
  7. Sułkowski Ł., Seliga R. (red.) (2012), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Difin, Warszawa.
  8. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  9. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
  10. Włodarczyk C. (2001), Wybory systemowe, Wyd. UJ, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu