BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie oceny witryn internetowych jako sprawnych rozwiązań organizacyjnych w badanych instytucjach publicznych
Determinants of Enterpreneurship on the Basis of the Assessment of the Internet Web -Pages as Efficient Organizational Solutions in Analysed Public Institutions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 80-84, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Witryny internetowe, Informacja, Dostęp do informacji, Instytucje publiczne
Internet websites, Information, Access to information, Public institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki oceny witryn internetowych różnych kategorii instytucji publicznych na podstawie badań z 2012 r. Jednym z zadań instytucji publicznych jest zapewnienie dostępu do informacji przydatnych z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Do głównych ich zadań w tym zakresie można zaliczyć m.in. gromadzenie, udostępnianie oraz przetwarzanie informacji w celu zapewnienia podaży informacji o pożądanych parametrach. Szczególnie ważny jest łatwy i szybki dostęp do informacji, oszczędność czasu oraz przejrzystość w załatwianiu spraw. Uniwersalne oczekiwania w zakresie rozwiązań organizacyjnych w sferze pozyskiwania informacji nie bez znaczenia są dla przedsiębiorców. Najbardziej usystematyzowaną, spójną, kompleksową ofertę informacyjną potrzebną dla przedsiębiorców oferowały urzędy centralne, a następnie instytucje rządowe. (abstrakt oryginalny)

One of the tasks of public institutions is to provide useful informations to the point of view of economic practice. To their main duties in this area we can include accumulation, an share and process information in order to ensure a supply of onformation about the desired parameters. Universal expectations in terms of organizational solutions in the sphere of information retrieval, there is very important to the companies. Particulary, important is easy and fast access to information, saving time and transparency in dealing with cases. The article presents the results of the evaluation of websites of different categories of public institutions on the basis of the 2012. The most systematic, coherent and comprehensive information needed for entrepreneurs offered central offices and government agencies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gardocka-Jałowiec A. 2012: Wstęp, [W:] Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 5.
  2. Filipiak B. 2008: Business Angels w finansowaniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, [W:] Zesz. Nauk., nr 500, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 21, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 161.
  3. Haltow P., Kulagowski S. 2003: Administracja publiczna w sieci 2002 - czy rzeczywiście bliżej obywatela? www.egov.pl, 21.02.2013.
  4. Korenik D. 2008: Kształtowanie przestrzeni sektora finansowego przez samorząd terytorialny-cele, funkcje, metody, Zeszyty Naukowe, nr 500, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 21, Wyd.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 170.
  5. Oleksiuk A. 2011: Innowacje jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w świetle strategii innowacyjności OECD, [W:] Optium studia ekonomiczne, nr 1(49), s. 53.
  6. Szymańska E. 2012: Uwarunkowania innowacyjności organizacji społecznej, [W:] Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 35.
  7. Wojarska M. 2012: Innowacje w zarządzaniu zadaniami publicznymi samorządu lokalnego na przykładzie gmin Polski Wschodniej, [W:] Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych, Wyd.Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu