BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wojcieszak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie regionalne w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach wybranych działań PROW 2007-2013 w Wielkopolsce
Regional Differences in Absorption of Selected Founds from the RDP 2007-2013 in Wielkopolska Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 91-96, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zróżnicowanie regionalne
Arable farm, Rural Development Programme, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Celem badań była ocena regionalnej aktywności gospodarstw rolnych w odniesieniu do najbardziej popularnych działań PROW 2007-2013 w Wielkopolsce, w układzie powiatów. Działanie 112., 121., 311. i 312. PROW 2007-2013 to projekty, w ramach których złożono największa liczbę wniosków. W kolejnych latach programowania zmieniały się zasady, jak i sposób wsparcia w obrębie działań. W Wielkopolsce w latach 2007-2012 niewielki był udział gospodarstw ubiegających się o środki w ramach analizowanych działań. Wskaźnik sukcesu był zróżnicowany w zależności od powiatu i rodzaju działania. Udział gospodarstw w przekroju powiatów badanego województwa w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach działań 112., 121., 311. i 312. był zróżnicowany regionalnie. Wysoki udział producentów rolnych w obrębie powiatów w ramach określonych działań świadczył o ich zainteresowaniu oraz przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper was to evaluate the activity of regional farms for the most popular programs of the RDP 2007-2013 in Wielkopolska and its regional differentiation. Operation 112, 121 311 and 312 of the RDP 2007-2013 are the projects which the largest number of submitted applications. In subsequent years, the rules of the program changedin case of particular budget lines. In Wielkopolska within the years 2007-2012 the share of farms applying for funds was relatively low. The success rate varied depending on the district and type of budget line. The high share of farms in particular districts could express entrepreneurship of the farmers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013, 2012: Materiały MRiRW, Warszawa.
  2. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168.
  3. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), 2011: Materiały MRiRW, Warszawa.
  4. Rozporządzenie MRiRW w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 z dn. 13 lipca 2010 r., Dz.U., nr 129, poz. 868.
  5. Rozporządzenie MRiRW w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 z dn. 17 paźdz. 2007 r., Dz.U., nr 193, poz. 1396 i 1397.
  6. Rozporządzenie MRiRW w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013 z dn. 29 października 2010 r., Dz.U., nr 207, poz. 1372.
  7. Rozporządzenie MRiRW w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 z 17 lipca 2008 r., Dz.U. Nr 138, poz. 883.
  8. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa, Wyd. AR Poznań, s. 21-23, 63.
  9. www.arimr.gov.pl, dostęp 22.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu