BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Title
Działalność innowacyjna podmiotów rolniczych na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych województwa podkarpackiego
Innovative Activity of Agricultural Subjects on the Example of Cooperative Agricultural of the Podkarpackie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 97-101, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Spółdzielczość rolnicza, Innowacje
Agricultural cooperation, Innovations
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Zaprezentowano problematykę działalności innowacyjnej podejmowanej przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne w województwie podkarpackim w latach 2008-2010. Do grupowania obiektów badawczych wykorzystano metodę analizy skupień oraz analizę wariancyjną. Z przeprowadzonych badań wynika, że większą aktywnością w zakresie działalności innowacyjnej wykazywały się spółdzielnie znajdujące się w skupieniu A i dlatego nazwano je segmentem o wysokim poziomie innowacyjności. Skupienie B utworzyło segment o średnim poziomie innowacyjności i skupienie C o niskim poziomie innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the issues of innovation activity undertaken by agricultural cooperatives in Podkarpackie Region in 2008-2010. For the purpose of grouping of research facilities cluster analysis method and analysis of variance were used. The study shows that more activity in the field of innovation was exhibited by cooperatives that are in focus A and therefore they were called segment A with high level of innovation, the focus with a medium level of innovation was labeled segment B and focus C marks low-level innovation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobosz M. 2001: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 2. Edquist C. 2001: The System of InnovationApproach and Innovation Policy: Anaccount of the state of the art, www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2001-178.pdf.
 3. Górka M., Ruda M. 2012a: Stan zorganizowania rolników w spółdzielcze grupy producentów rolnych na przykładzie województwa podkarpackiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, s. 170-175.
 4. Górka M., Ruda M. 2012b: Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego, [W:] Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 29, s. 126-131.
 5. Grzybowiska B. 2012: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 68-69.
 6. Juchniewicz M. 2011: Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym, Rocz. Nauk..SERiA, t. XIII, z. 3, 159-164.
 7. Juchniewicz M., Grzybowska B. 2010: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 8. Kałuża H., Rytel M. 2010: Innowacyjność w świetle studium przydatku gospodarstw rolniczych z gminy Mokobody, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 5, 68-69.
 9. Kisiel R., Babuchowska K. 2008.:Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1, s. 159-163.
 10. Kusz D. 2009: Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, s. 131-136.
 11. Maciejczak M. 2012: Innowacyjność sektora agrobiznesu, [W:] T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, Wyd. INE PAN, Warszawa, s. 58-62.
 12. Stanisz A. 2007: Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STAT ISTICA PL na przykładach z medycyny, Wyd. Statsoft, Kraków.
 13. Wojnicka E. 2004: System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu