BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Poziom plonu rzepaku ozimego i pszenicy ozimej a opłacalność ich produkcji
The Level of Yield of Winter Rapeseed and Winter Wheat and Profitability of their Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 106-112, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zboża, Produkcja zboża, Ocena opłacalności produkcji, Koszty produkcji
Corn, Corn productions, Estimation of profitability production, Production costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było porównanie opłacalności produkcji rzepaku ozimego i pszenicy ozimej w zależności od poziomu plonowania tych roślin. Podjęto także próbę określenia wpływu kosztów bezpośrednich na wielkość plonów. W badaniach wykorzystano dane rachunkowe z indywidualnych gospodarstw rolnych zgromadzone dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji rzepaku ozimego i pszenicy ozimej w 2008 i 2011 r. w systemie AGROKOSZTY. Badania wykazały, że koszty bezpośrednie w niewielkim stopniu przekładają się na uzyskiwany plon roślin. Obliczony współczynnik korelacji między plonem a kosztami bezpośrednimi wskazywał na umiarkowaną dodatnią zależność i był on mniejszy dla rzepaku. Porównanie grup gospodarstw wydzielonych według kwartyli wysokości plonu dla rzepaku i pszenicy wykazało, że w obu latach w grupach z wysokim plonem opłacalność produkcji była wyższa w przypadku rzepaku ozimego - w 2008 r. nadwyżka bezpośrednia bez dopłat była wyższa o 687 zł/ha, a w 2011 r. o 1061 zł/ha. Dla gospodarstw z niskim plonem relacja ta była odwrotna, a poziom tej nadwyżki był wyższy na korzyść pszenicy - w 2008 r. o 31%, a w 2011 r. aż 8-krotnie. Ocenia się, że przy poziomie cen skupu rzepaku i pszenicy oraz cen środków do produkcji w latach badań, produkcja rzepaku ozimego może być bardziej opłacalna od pszenicy ozimej, ale tylko przy odpowiednio wysokim plonie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis was to compare the profitability of winter rapeseed and winter wheat depending on the level of yield on the plants. In addition, an attempt was made to determine the impact of the direct costs the variability of yield. The study used data from the accounts of individual farms, collected for the activities of winter rapeseed and winter wheat in 2008 and 2011 in the AGROKOSZTY system. The calculations have shown that the direct costs describe in small degree the yield of the plants. Calculated correlation coefficient between yield and direct costs pointed the moderate positive correlation and was lower for rapeseed in the surveyed years. Comparison of farm groups separated by quartiles of yield for rapeseed and similar groups for wheat showed that in both years, in groups with high yield profitability was higher in case of rapeseed. In 2008, the gross margin without subsidies was about 687 zł/ha higher than in wheat and in 2011 - about 1061 zł/ha higher. For farms with low yield ratio was reversed and the level of the surplus was higher in favor of wheat in 2008 by 31% and in 2011 as many as eight times. It is estimated that at the level of sale prices of rapeseed and wheat, and the prices of inputs that occurred in the research, production of winter rapeseed may be more profitable than winter wheat, but only at a sufficiently high level of yielding. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyńska-Grzymek I. 2009: Pszenica ozima, [W:] A. Skarżyńska (red.), Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 21-24.
 2. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady klasyfikacji gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa, s. 23-36.
 3. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa, s. 37-59.
 4. Budzyński W. 2006: Efektywność wybranych czynników produkcji nasion rzepaku ozimego, [W:] Rzepak biopaliwa. Wydanie 2, Wyd. Biznes-Press sp. z o. o., Warszawa, s. 34.
 5. Jasińska Z., Kotecki A. (red.). 2006: Szczegółowa uprawa roślin - tom II, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. 415-417.
 6. Krasowicz S. 2007: Poziom plonu jako czynnik kształtujący opłacalność produkcji ziarna zbóż, [W:] A. Harasim (red.), Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej, IUNG-PIB, Puławy, s. 111-120.
 7. Rudko T. 2011: Uprawa rzepaku ozimego. Rzepak - zasady uprawy - zdrowa żywność, Wyd. Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, s. 29-30.
 8. Rynek rzepaku. 2012: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, nr 42.
 9. Skarżyńska A. 2009: Rzepak ozimy, [W:] A. Skarżyńska (red.), Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 57-59.
 10. Skarżyńska A., Jabłoński K. 2012: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 12-22, 30-31, 56-57.
 11. Tatarzycki P. 2007: Statystyka po ludzku, Wyd. Złote Myśli, s. 208.
 12. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r. 2011: GUS, Warszawa.
 13. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2011 r. 2011: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu