BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Zróżnicowanie rynku nieruchomości rolnych w Polsce
Differences of Agricultural Land Market in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 113-118, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Grunty rolne, Ceny nieruchomości
Real estate market, Ground real estate, Arable land, Real estate prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była ocena uwarunkowań obrotu gruntami rolnymi w Polsce z uwzględnieniem rosnącego znaczenia transakcji dokonywanych na wolnym rynku. Wskazano na wysoką dynamikę zmiany cen nieruchomości rolnych w Polsce w latach 2004-2011. Szczególną uwagę poświęcono problemowi nierównomiernej aktywności rynków gruntów rolnych na poziomie poszczególnych województw. Wykorzystując dane statystyczne na poziomie NUTS 2 dokonano oceny stopnia zróżnicowania zarówno w wysokości cen, jak i skali obrotów na wyróżnionych rynkach regionalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to investigate the relation between the price of agricultural land and factors determining economic activity of rural areas. The analysis focuses on changes in land sales prices of agricultural land in terms of the economic activity spatial differentiation in rural areas. The scope of the analysis includes differences in prices and turnover at the voivodships level. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blaug M. 2000: Teoria ekonomii - ujęcie retrospektywne, PWN, s. 94-100.
  2. Laskowska E. 2011: Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3.
  3. Marks-Bielska R. 2010: Rynek ziemi rolniczej w Polsce. Uwarunkowanie i tendencje rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
  4. Obrót nieruchomościami w Polsce. 2012: GUS, Warszawa.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
  6. Rocznik statystyczny województw. 2012: GUS, Warszawa.
  7. Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. 2012: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu