BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Identyfikacja tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012
Identification of Cigarettes Production and Consumption Trends in Poland in the Years 1999-2012
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 119-124, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek papierosów, Produkcja, Przemysł tytoniowy
Cigarettes market, Production, Tobacco industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie wyników identyfikacji tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012. Do analizy wykorzystano addytywny model potrójnego wyrównywania wykładniczego Wintersa, który został oceniony jako najlepiej dopasowany do danych empirycznych z lat 1999-2008. Dane źródłowe pochodziły z wyników badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanych przez GUS. W badanym okresie stwierdzono znaczący wzrost produkcji papierosów w Polsce i spadek ich konsumpcji, jak również znaczące wahania sezonowe w obu przypadkach. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the results of cigarettes production and consumption trends identification in Poland in the years 1999-2012 is presented. They were done with using of additive model Winters triple exponential smoothing, which was evaluated as the best fit to the empirical data from the years 1999-2008. The source data were originated from the results of household budget surveys carried out by the GUS. During the study period a significant increase in the production of cigarettes and decrease their consumption were identified, as well as significant seasonal fluctuations in both cases. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Astolfi R., Ladiray D., Mazzi G.L. 2003: Seasonal Adjustment of European Aggregates: Direct Versus Indirect Approach, [W:] M. Manna, R. Peronacci (red.), Seasonal Adjustment. European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany, s. 37-66.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 1999-2012 roku. 2000-2013: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  3. Czart-Ciecierski C., Cherukupalli R., Weresa M. 2011: Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris, France.
  4. Global Tobacco Adults Survey. Poland 2009-2010. 2009: World Health Organization & Ministry of Health, Warsaw.
  5. Grudkowska S., Paśnicka E. 2007: X-12-AR IMA i TRAMO /SEAT S - empiryczne porównanie metod wyrównywania sezonowego w kontekście długości próby, Materiały i Studia, Zeszyt 220, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa.
  6. Mir A.M., Rondonotti V. 2003: The Performance of X-12 in the Seasonal of the Short Time Series, [W:] M. Manna, R. Peronacci (red.), Seasonal Adjustment. European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany, s. 149-166.
  7. Raport Ernst & Young 2012: Analiza krajowej struktury opodatkowania papierosów akcyzą, Ernst&Young, Warszawa.
  8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Omówienie. 2012: Rada Ministrów, Warszawa.
  9. Winters P.R. 1960: Forecasting Sales by Expotentially Weighted Moving Averages, Management Science, 6(3), s. 324-342.
  10. Zatoński W.A., Mańczuk M., Sulkowska U., Przewoźniak K. 2009: Palenie tytoniu a umieralność na choroby odtytoniowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Zesz. Nauk. Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2(8), s.58-77.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu