BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janikowska Aneta Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Brodziński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Oddziaływanie lokalnych grup działania na wzrost kapitału społecznego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim
Local Action Groups' Influence on Social Capital Growth of Rural Areas in Warmia and Mazury Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 125-130, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Kapitał społeczny, Grupy strategiczne, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju rolnictwa, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Rural areas, Social capital, Strategies groups, Local development, Agricultural development strategy, Local Action Group
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Celem badania była analiza procesu tworzenia i rozwoju lokalnych grup działania (LGD) na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Rolą tych podmiotów jest integracja, akumulacja i rozwój kapitału społecznego przez angażowanie mieszkańców i współpracę na rzecz wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Badaniami objęto 15 wielosektorowych partnerstw lokalnych, które uczestniczyły w realizacji Pilotażowego Programu Leader+ i/lub osi 4. Leader, czyli w okresie od 2004 r. do początku 2013 r. (abstrakt oryginalny)

Leader programme, as a tool for a social capital building in a local dimension, is ubiquitous on rural areas, not only in Warmia and Mazury region, but also in the all of the country. Local Action Groups (LAGs), which implement this programme are the most considerable creators of local development. The paper include analysis of creation and development of LAGs on the rural area of Warmia and Mazury province, as objects whose role is integration and accumulation of social capital through commitment of inhabitants and cooperation on behalf of implementation of Local Development Strategies. The survey included 15 milti-sectoral local partnerships that have been involved in the implementation of the Leader + Programme and/or Axis 4 Leader at the period from 2004 to early 2013. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coleman J.S. 1988: Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology 94, s. 95-120.
 2. Fedyszak-Radziejowska B. 2006: Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich, [W:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 123-146.
 3. Fedyszak-Radziejowska B. 2012: Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, SCHOLAR, Warszawa, 101-123.
 4. Halamska M. 2009: Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju. Na przykładzie zależności kapitał społeczny - PP Leader+, Wieś i rolnictwo, nr 3(144), s. 9-28.
 5. Inicjatywa LEADER - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju. 2006: FAPA, Warszawa.
 6. Kamiński R. 2011: Partnerstwa w programie Leader: czy można stwierdzić, że Leader nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi? Polityka Społeczna, nr specjalny, Warszawa, s. 27-31.
 7. Kaźmierczak T. 2008: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. [W:] T. Kaźmierczaka (red.), W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, ISP, Warszawa, s. 215-228.
 8. Knieć W. 2012: Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 9. Knieć W., Goszczyński W. 2011: Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich: wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi, Polityka Społeczna, nr specjalny, Warszawa, s. 24-27.
 10. Lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2014 obszaru objętego działaniami LGD Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii. 2009: Pieniężno.
 11. Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Raport końcowy. 2012: MRiRW, Warszawa.
 12. Oś 4. PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. 2009: MRiRW, Warszawa.
 13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011: MRiRW, Warszawa.
 14. Putnam R.D. 1993: The Prosperous Community. Social Capital and Public Life, The American Prospect, No. 13.
 15. Putnam R.D, Leonardi R., Nanetti R.Y. 1995: Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. z 2008 r., nr 103, poz. 659.
 17. Seręga Z. 2006: Nieufni klienci demokracji. Atrofia kapitału społecznego wspólnot lokalnych w Polsce dzisiejszej doby, [W:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 109-121.
 18. Wspólne wytyczne Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskich, AGRI, EMPL, MARE i REGIO, na temat rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 2013: Wersja robocza z dn. 30.01.2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu