BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Julian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Struś Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Znaczenie publicznego doradztwa rolniczego w rozwoju lokalnym
The Importance of Public Agricultural Advisory Services in Local Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 142-147, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Doradztwo rolnicze, Rozwój rolnictwa
Local development, Agricultural advisory, Agriculture development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie znaczenia publicznego doradztwa rolniczego w rozwoju lokalnym. Źródłem materiału badawczego były sprawozdania z działalności DODR we Wrocławiu oraz wyniki wywiadu z rolnikami dotyczące oceny działalności doradców rolniczych. Badania wykazały, że doradztwo rolnicze jest aktywatorem działań na rzecz rozwoju lokalnego. Do działań tych można zaliczyć następujące zadania doradcze: rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności mieszkańców obszarów wiejskich, powiększanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego, polepszanie stanu środowiska naturalnego, promocja produktów regionalnych i lokalnych, propagowanie zdrowego modelu żywienia, aktywizacja społeczno-kulturalna ludności, promowanie dziedzictwa kulturowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the importance of a public advisory in local development processes. The source of research material were reports on the activities of the Lower Silesian Agricultural Advisory Centre in Wrocław and the results of interviews with farmers for evaluation of agricultural advisers. Studies have shown that public agricultural extension is an active agent of measures for local development. These activities include the following advisory tasks: development of entrepreneurship and innovation of rural residents, expand resources, human and social capital, improving the environment, the promotion of regional and local authorities, promotion of healthy nutrition model, activation of the socio-cultural population, promotion of cultural heritage. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bossak J.W. 2008: Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH, Warszawa.
 2. Brol R. 1998: Zarządzanie rozwojem lokalnym - definicje, cele, zasady i procedury, [W:] Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - Studium przypadków, Wyd. AE, Wrocław.
 3. Domański R. 2000: Miasto innowacyjne, Studia, t. CIX, PWN, Warszawa.
 4. Fiedor B. 2007: Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu, [W:] M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, PWN, Warszawa.
 5. Frejtag-Mika E. 2006: Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa.
 6. Kalinowski J. 2009: Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z kredytów inwestycyjnych, Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, nr 570.
 7. Kołodziejczyk D. 2002: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i monografie, z. 113, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, AR, Wrocław.
 9. Klasik A. 1996: Lokalny rozwój gospodarczy i jego badania, [W:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 734.
 10. Kołodko G.W. 2003: Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych, [W:] G.W. Kołodko (red.), Globalizacja. Marginalizacja. Rozwój, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 11. Krzyżanowska K., Sałata R. 2010: Rola doradztwa w rozwoju gospodarstw rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, s. 154-159.
 12. Pietrzyk I. 2005: Paradygmat rozwoju terytorialnego, [W:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 13. Prusek A. 1995: Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, AE, Wyd. i Drukarnia "Secesja", Kraków.
 14. Stachak S., Woźniak Z. 1981: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych, AR, Szczecin.
 15. Uchwała Nr XXXV/583/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego.
 16. Ustawa z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego, Dz.U. nr 251 z dnia 25 listopada 2004 roku, poz. 2507.
 17. Zakrzewska-Półtorak A. 2010: Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce, [W:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 109, s. 11-19.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu