BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluba Mieczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wybrane aspekty dotyczące mechanizacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010
Selected Aspects of Agriculture Mechanization in the Kujawsko -Pomorskie Province in the Years 2002-2010
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 153-158, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Mechanizacja rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne, Przestrzenna analiza porównawcza
Agricultural mechanization, Regional diversity, Comparative spatial analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Region kujawsko-pomorski
Kuyavia-Pomerania region
Abstract
Przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne poziomu mechanizacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Zmiany przeanalizowano w układzie powiatów, wskazując na skalę przekształceń, zróżnicowanie przestrzenne oraz przyczyny które je powodowały. W celu relatywnego określenia poziomu wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze wzięto pod uwagę także powierzchnię użytków rolnych oraz powierzchnię zasiewów upraw, dla których przewidziano ich zastosowanie. Stwierdzono, że w badanym okresie wzrósł poziom wyposażenia w ciągniki rolnicze na 100 gospodarstw o 40,7%, kombajnów: zbożowych - o 59,5%, ziemniaczanych - o 35,8% i buraczanych - o 28,7%. Jednocześnie zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych na 1 ciągnik do 12,1 ha, zbóż i rzepaku na 1 kombajn zbożowy - 56,2 ha, ziemniaków na 1 kombajn - do 4,0 ha oraz buraków cukrowych na 1 kombajn - do 6,7 ha. Zróżnicowanie poziomu mechanizacji wyraźnie koreluje ze średnią powierzchnią użytków rolnych w gospodarstwach rolnych. (abstrakt oryginalny)

The article gives the state, as well as changes in farm equipment of agricultural tractors and combines (grain, beet and potato), that have occurred in kujawsko-pomorskie province in the years 2002-2010, and especially after the Polish accession to the European Union in 2004. The above changes have been analysed in the districts, pointing to their scale, the spatial differentiation and the reasons that caused them. In order to determine the level of the relative equipment holdings in listed above farm machinery, were taken into consideration also of the total agricultural area and sown area of crops for which provided for their use. It was found that during the period considered increased level of equipment in the agricultural tractors on 100 holdings - 40.7%, combines: of cereal - 59.5%, of potato - 35.8% and of sugar beet 28.7%. At the same time, decreased agricultural area on a tractor to the 12.1 hectares, sown area of cereals and rape seed on a combine harvester - 56.2 hectares, of potatoes on 1 combine to 4.0 ha and of sugar beet on 1 combine - to 6.7 ha. Variation in level of mechanization clearly correlates with the average area of agricultural land in farms. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales UMCS, seria E, nr 60, s. 71-91.
  2. Lorencewicz E. 2011: Rynek ciągników rolniczych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, s. 173-177.
  3. Pasyniuk P. 2005: Nowe ciągniki w polskim rolnictwie - sprzedaż i ceny, Wieś Jutra, 85/86, s. 25-26.
  4. Pawlak J. 2007: Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Inżynieria Rolnicza, nr 3(91), s. 151-158.
  5. Pawlak J. 2010: Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 97, s. 165-175.
  6. Raport z wyników województwa kujawsko-pomorskiego - PSR 2010, 2011: US Bydgoszcz.
  7. Rudnicki R. 1997: Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, sectio C, Vol. X, nr 5, s. 88-102.
  8. Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2011: Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, s. 463-467.
  9. Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2012: Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych latach 2000-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z.1, 565-569.
  10. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu