BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Magdalena Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Uwarunkowania transferu wiedzy w polskim rolnictwie
Determinants of Knowledge Transfer in Polish Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 170-174, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Transfer wiedzy, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Badania i rozwój (B+R)
Agriculture, Knowledge transfer, Knowledge-based economy, Research & Development (R+D)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono finansowe i pozafinansowe uwarunkowania transferu wiedzy w polskim rolnictwie. Wskazano na znaczący poziom wsparcia badań i rozwoju rolnictwa z budżetu państwa. Podkreślono także rolę środków unijnych jako istotnego czynnika modernizacji tego sektora. Omówiono także zmiany modelu transferu wiedzy z sektora nauki do rolnictwa. Model tradycyjny transferu zakładający jednostronny przepływ wiedzy i innowacji ewoluuje stopniowo w kierunku modelu partycypacyjnego, który wydaje się być rozwiązaniem pożądanym tak obecnie, jak w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The paper presents some financial and non-financial determinants of knowledge transfer in Polish agriculture. It shows also the relatively high level of government budget appropriations or outlay on R&D (GBAORD) in this sector and the role of the EU financial support as the important factors of farm modernization. The changing of the model of knowledge transfer from research to practice sector were also discussed. The traditional model of transfer that assumes the unilateral transfer of knowledge is gradually evolving towards participatory model. This model seems to be desired solution now and in the future. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała Księga. Część II. Gospodarka oparta na wiedzy. 2003: Polskie Forum Strategii lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa, s. 18.
 2. Dorofiejczuk-Paradny J., Zawisza S. 2011: Ewolucja systemów wsparcia doradczego na świecie - od doradztwa państwowego do prywatnych usług doradczych, Zag. Doradz. Rol., nr 1, s. 13-40.
 3. Duczkowska-Małysz K. 2009: Miejsce doradztwa w innowacyjności sektora rolno-spożywczego, Zag. Dor. Rol., nr 4, s. 19-33.
 4. Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J. 2011: System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju, Polish Journal of Agronomy, nr 7, s. 22-28.
 5. Kondraszuk T., Parzonko A. 2012: Transfer wiedzy do praktyki rolniczej -Polskie i Niemieckie doświadczenia, Wieś i Rolnictwo, nr 21(155), s. 161-167.
 6. Kukliński A. 2001: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, PWE, Warszawa, s. 15.
 7. Kozera M., Rys-Jurek R., Taberta M. (red.). 2012: Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 8. Science, technology and innovation in Europe. 2012: EUROSTAT, s. 22-23.
 9. Wiatrak A.P. 2009: Wyniki badań naukowych jako produkt rynkowy, Zag. Dor.. Rol., nr 4, s. 55-67.
 10. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Zegar J.S. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu