BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasowicz Stanisław (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Wpływ uwarunkowań historycznych na regionalne zróżnicowanie produkcji roślinnej w Polsce
The Impact of Historical Conditions on Regional Differences in Crop Production in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 175-180, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Zróżnicowanie regionalne, Historia
Crop production, Regional diversity, History
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie wpływu uwarunkowań historycznych na regionalne zróżnicowanie produkcji roślinnej w Polsce. Przedstawiono skróconą charakterystykę produkcji roślinnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Wykazano, że istniejące obecnie zróżnicowanie struktury i intensywności produkcji roślinnej ma również uwarunkowania historyczne, związane ze zróżnicowaną polityką państw - zaborców Rosji, Prus i Austrii. Omówiono wybrane zagadnienia, wskazując trwałość występowania różnic regionalnych w produkcji roślinnej. (abstrakt oryginalny)

The brief characteristic of crop production on the polish lands in the 19th and 20th century was presented in the paper. It was shown that existing differences in the structure and intensity of crop production were strongly influenced by historical determinants connected with different policies of countries (Russia, Austria and Prussia) that annexed polish territory. Significant regional differences in crop production was confirmed in the discussion. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowski Z. 1981: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych, PWRiL, Warszawa.
 2. Bielecka K. 1969: Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, PWN, Warszawa.
 3. Bożek J. 2012: Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w świetle wyników PSR 2010, [W:] Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 8, s. 21-26.
 4. Chomać R. 1970: Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, PWN, Warszawa.
 5. Inglot S. (red.). 1980: Historia chłopów polskich, LSW Warszawa, t. I, II i III.
 6. Klepacki B. (red.). 2001: Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. Kopiński J., Krasowicz S. 2010: Regionalne zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej w Polsce, [W:] Możliwości rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, z. 22, s. 9-29.
 8. Kozakiewicz J. 1986: Organizacja pracy i wyniki produkcyjne majątków ziemskich w okresie międzywojennym, IUNG, Puławy, R(212).
 9. Krasowicz S., Filipak K. 1999: Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. I, z. 1.
 10. Krasowicz S. 2011: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa a kierunki działalności doradczej w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA t. XIII, z. 3, s. 147-152.
 11. Kukuła K. (red.). 2010: Statystyczne stadium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa, ss. 226.
 12. Mieszczankowski M. 1983: Rolnictwo II Rzeczypospolitej, KiW, Warszawa.
 13. Roczniki statystyczne za lata 1938-2012: GUS, Warszawa.
 14. Zegar S.J. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 262.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu