BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kropsz-Wydra Irena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kurtyka-Marcak Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Bariery rozwoju przedsiębiorczości na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej Polski
Barriers of the Development of Entrepreneurship at the Borderland Rural Areas of South-Western Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 181-186, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój przedsiębiorczości, Bariery przedsiębiorczości, Region przygraniczny
Rural areas, Entrepreneurship development, Barriers to entrepreneurship, Border areas
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Południowo-Zachodnia
Poland South-West
Abstract
Celem badań było określenie barier rozwoju przedsiębiorczości na podstawie opinii wybranych firm zlokalizowanych na obszarach wiejskich pogranicza południowo-zachodniej Polski. Badania przeprowadzono w 2011 r. wśród 127 przedsiębiorców prowadzących działalność w wybranych gminach pogranicza. Według uzyskanych informacji najwięcej przedsiębiorców wskazało wśród barier silną konkurencję i niestabilność rynku, niską opłacalność, niedobór kapitału oraz na wysokie koszty rozwoju działalności. Wskazane bariery były jednocześnie dla respondentów najbardziej istotne. Więcej wskazań było na pograniczu z Niemcami, gdzie około 50% przedsiębiorców zaobserwowała silną konkurencję i niestabilność rynku, co ich zdaniem wpłynęło na niższą opłacalność produkcji. Natomiast na pograniczu z Czechami tylko 20% przedsiębiorców wskazała na niższą opłacalność, a około 33% na wzrost konkurencyjności i na niestabilność rynku. (abstrakt oryginalny)

The studies performed aim at identify barriers to the development of entrepreneurship in basis of the opinion of selected enterprises located in rural southwestern borderland Polish. The study was conducted in 2012 of among 127 of entrepreneurs operating in the selected commune's borderland. According to the information most of entrepreneurs indicate of barriers strong competition and volatility of the market, low profitability, lack of capital and the high cost of development. Identified barriers were also for the respondents the most relevant. More of indications was on borderland with the Germans, where around 50% of enterpreneurs has observed stiff competition and the market instability, and this in their view resulted in lower production profitability. However, on the Czech borderland only one fifth of enterpreneurs pointed to lower profitability and one third on boosting competitiveness and market volatility. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciok S., Dołzbłasz S., Leśniak M., Raczyk A. 2008: Polska-Niemcy. Konkurencyjność i współpraca na pograniczu, Studia Geograficzne, nr 81, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 3.
  2. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Skrypt AR Wrocław, s. 166-199.
  3. Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2003. Strategia rozwoju obszarów przygranicznych w ocenie rolników. Prace Nauk. AE we Wrocławiu, Agrobiznes, nr 983, t. 2, s. 39-45.
  4. Prus P., Sadowski A. 2012: Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim, jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 2, s. 127.
  5. Ryznar J. 1999: Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego, AR we Wrocławiu, Wrocław, s. 52-58.
  6. Stachak S. 2003, 2006: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 213-216.
  7. Starczewska-Krzysztoszek M. 2008. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, INFOS nr 4 (28), Wyd. Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Zagadnienia społeczno-gospodarcze, s. 1-2.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu