BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Znaczenie rolnictwa w rozwoju terenów górskich na przykładzie rejonu sudeckiego
The Meaning of Agriculture in Development of Mountain Areas on the Example of Sudety Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 205-210, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Rolnictwo zrównoważone, Rozwój obszarów wiejskich
Agricultural production, Sustainable agriculture, Rural development
Note
streszcz., summ.
Country
Sudety
Abstract
Celem badań było przedstawienie roli sudeckiego rolnictwa w realizacji funkcji o znaczeniu ogólnospołecznym, turystyczno-rekreacyjnym i krajobrazowym oraz wskazanie ukierunkowania produkcji rolniczej, które umożliwi racjonalne wykorzystanie gruntów rolnych w specyficznych warunkach klimatyczno-glebowych terenów górskich. Niska intensywność (w tym chemizacja) sudeckiego rolnictwa sprzyja rozwojowi rolnictwa zrównoważonego. Doskonałym sposobem na zwiększenie dochodów tych gospodarstw jest działalność agroturystyczna oraz wytwarzanie produktów regionalnych. (abstrakt oryginalny)

Difficult natural conditions determine steering the agricultural production in mountain farms. Significant share and acreages of pastures and meadows are characteristic feature of these farms. Low livestock density of Sudety farms causes steering of their utilization on touristic, recreational and also renewable energy aims. Such model of meadows and pastures utilization in Sudety Mountains motivates co-financing from public budget. Market conditions caused that cereals are dominant cultivars in which wheat. Low intensity of using pesticides and fertilizers favours development of sustainable agriculture. Regional products are perfect way to increase incomes of these farms. Registering such product and it's promotion could beperfect form for distinction of Sudety. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kurtyka I. 2008: Efektywność ekonomiczna gospodarstw agroturystycznych na dolnym Śląsku, [W:] Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wyd. AR w Poznaniu, s. 282-290.
  2. Kurtyka I. 2009: Baza turystyczna indywidualnego zakwaterowania na Dolnym Śląsku na tle Polski, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 4, s. 177-181.
  3. Kutkowska B. 1995: Finansowe wsparcie gospodarstw terenów górskich, ZN AR we Wrocławiu, nr 278, s. 222-237.
  4. Kutkowska B. 2006a: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach ONW na Dolnym Śląsku, Wieś i Rolnictwo nr 4(133), Warszawa, s. 90-102.
  5. Kukowska B. 2006b: Wsparcie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na Dolnym Śląsku uwzględnieniem terenów sudeckich, Acte Agraria et Silvestria, Sekcja ekonomiczna, vol. XLVI/I, Kraków, s. 49-55.
  6. Kutkowska B. 2007: Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa o obszarów wiejskich w Sudetach, Wyd. IRWiR PAN. Studia i Monografie, nr 2, Warszawa, ss. 81.
  7. Musiał W. 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Karpatach Polskich. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Wyd. IRWiP, PAN, Warszawa, ss. 391.
  8. Parylak D. 2007: Określenie kierunków rozwoju produkcji roślinnej, [W:] Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku, Regionalne Centrum Studiów Strategicznych, Wrocław, s. 41-47.
  9. Powszechny Spis Rolny. 2010: GUS, Warszawa.
  10. Sowiński J. in. 2008: Baza surowcowa biomasy do celów biorafineryjnych w warunkach Sudetów, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN KZZG, z. 55, Kraków, s. 123-133.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu