BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pawlak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Analiza czasu pracy menadżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa ogrodniczego
Analysis of Work Time of Manager of Horticulture Large Scale Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 255-260, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Menedżer, Czas pracy, Gospodarstwa rolne
Manager, Working time, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena poziomu i struktury czasu pracy menadżera gospodarstwa ogrodniczego. Badania przeprowadzono w 2012 r. w wielkoobszarowym gospodarstwie zajmującym się produkcją owoców jagodowych. W badaniach zastosowano metodę obserwacji bezpośredniej z wykorzystaniem arkusza fotografii dnia pracy. Zebrano łącznie 14 arkuszy fotografii. Badania wykazały, że kierownik gospodarstwa w codziennej pracy menadżera realizował podstawowe funkcje zarządzania: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania. Przeciętny czas pracy wyniósł 11 godz. 15 min, najdłuższy był w czasie zbioru owoców truskawek, najkrótszy podczas kopania sadzonek. W strukturze pełnionych funkcji zarządzania dominowało kontrolowanie, średnio zabierało to 3,5 godz. dziennie, co stanowiło 31,7% ogólnego czasu pracy menadżera. Na czynności organizowania i kierowania, kierownik gospodarstwa poświęcał łącznie 2 godz. 56 min (26,1%), a na planowanie 2 godz. 17 min (20,4%). Pozostałe 21,8% dziennego czasu pracy (2 godz. 27 min) zabierały takie czynności, jak np. dojazd i powrót do miejsca pracy, przerwy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of the level and structures of manager labor time in farms. The study was conducted in 2012 year in Poland large-scale farms, who produced berries fruit in the east region of Poland. It employ method of direct observation. The average labor time of manager work lasted 11,15 hour, but effective manager time amounted to 88,0% of total labor time. The structure of the dominant time manager function control (31.7%) and the management (26.15%) that took an average of 6.5 hours during the working day. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F. 1994: Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 17-18.
  2. Griffin R.W. 1996: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, s. 36.
  3. Jarmołowicz W., Kościński M. 2004: Menedżerowie ich rola i pozycja we współczesnym świecie, Zesz. Nauk. Uniwersytetu w Rzeszowie, nr. 4, s. 147-168.
  4. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Skrypt AR Wrocław, 269, s. 158-190.
  5. Matejun M., Szczepańczyk M. 2005: Profil kompetencji menedżerów naczelnego szczebla w spółkach kapitałowych, [W:] Waściński T. (red.), Menedżer XXI wieku, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 243-259.
  6. Paszko D., Penkala A. 2012: Poziom i struktura czasu pracy przy zbiorze truskawek deserowych na przykładzie wybranych gospodarstw, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1
  7. Zalewa J. 1983: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych, UMCS, Lublin, s. 122-128.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu