BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Polski handel zagraniczny nawozami mineralnymi i środkami ochrony roślin w latach 2007-2011
Foreign Mineral Fertilizer and Plant Protection Products Trade in Poland in the Years 2007-2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 267-271, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Środki ochrony roślin, Nawozy sztuczne, Eksport, Import, Handel zagraniczny
Plant protection measures, Artificial fertilizer, Export, Import, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano analizę dotyczącą polskiego handlu zagranicznego nawozami mineralnymi i środkami ochrony roślin. Analizie poddano wielkości i wartości eksportu oraz importu tych produktów w latach 2007-2011. Przedstawiono także najważniejszych partnerów handlowych (kraje) w omawianych aspektach wywozu i przywozu nawozów mineralnych w Polsce. Jak wynika z badań, w większości analizowanych lat odnotowano nadwyżkę w handlu zagranicznym nawozami, natomiast w przypadku środków ochrony roślin znaczny deficyt. Głównym kierunkiem eksportu nawozów produkowanych w Polsce były Niemcy, natomiast do Polski nawozy mineralne importowane były głównie z Rosji i Białorusi. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the foreign mineral fertilizer and plant protection products trade in Poland. It analyses the volume and value of export and import of these products in 2007-2011. It also presents most important trade partners (countries) in the discussed aspects of export and import of mineral fertilizers in Poland. As the research shows that in most of the analysed years there was a surplus in foreign trade fertilizers, while in the case of plant protection products on a significant deficit. Addition the main export destination of fertilizers produced in Poland was Germany, while mineral fertilizers were imported to Poland mainly from Russia and Belarus. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Handel zagraniczny styczeń-grudzień za lata 2007-2011. 2008-2012: GUS, Warszawa.
  2. Piwowar A. 2012a: Charakterystyka przemysłu nawozowego w Polsce, Przemysł Chemiczny, t. 91, nr 11, s. 2085-2089.
  3. Piwowar A. 2012b: Postęp naukowo-techniczny w dziedzinie chemicznej ochrony roślin w Polsce i jego determinanty. Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12, z. 1, s. 138-148.
  4. Piwowar A. 2012c: Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1, s. 85-93.
  5. Polska 2009. Raport o stanie handlu zagranicznego. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 5.
  6. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego za lata 2008-2011. 2009-2012: GUS, Warszawa.
  7. www.stat.gov.pl/gus/5840_980_PLK_ HTML.htm, dostęp 03.01.2013.
  8. Zalewski A. 2007: Ewolucja zużycia środków ochrony roślin w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, s. 567-569.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu