BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Pomoc publiczna w sektorze rybołówstwa i akwakultury w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 1992-2010
Public Aid to Fisheries and Aquaculture in the European Union's Competition Policy in the Period 1992-2010
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 288-294, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Pomoc publiczna, Rybołówstwo, Polityka konkurencji
Public aid, Fishery, Competition policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań było przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz analizy danych statystycznych w zakresie wartości, struktury i kierunków jej rozdysponowania w krajach członkowskich UE w latach 1992-2010. Do największych beneficjentów środków kierowanych do tego sektora należą przedsiębiorstwa z Hiszpanii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. W przypadku Polski, Portugalii, Rumunii i Grecji ważnym instrumentem wsparcia po 2007 r. stały się środki z EFR. W UE-27 najwyższa kwota udzielanej pomocy dotyczy priorytetu 2. Akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i marketingu. Polska w ramach PO Ryby 2007-2013 udzieliła najwięcej (84 mln euro, tj. 54,5%) pomocy na działania związane z tymczasowym i trwałym zaprzestaniem działalności połowowej. Zrealizowane płatności wywarły pozytywny, synergiczny wpływ na konkurencyjność funkcjonowania przedsiębiorstw rybackich m.in. w postaci wzrostu ich przychodów i rentowności, jak również inwestycji związanych z budową nowych i modernizacją istniejących obiektów oraz zakupem urządzeń pomocniczych, wpływając na poprawę jakości produktów oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy polskiej floty bałtyckiej. (abstrakt oryginalny)

According to EU rules the admissibility of state aid to fisheries and aquaculture depends on the coherence of this instrument with the objectives of the common fisheries policy. Aid must be transparent and cannot distort competition but provide an incentive to conduct business. The biggest beneficiaries of state aid to fisheries in the period 1992-2010 were companies from Spain, Italy, France and the UK. In the case of Poland, Portugal, Romania and Greece important support after 2007 became financial measures from EFF. In the EU-27 the highest amount of aid refers to Axis 2. 'Aquaculture, inland fishing, processing and marketing'. By the end of 2010 Poland granted (under the Operational Programme Ryby 2007-2013) 54,5% of total aid for temporary and permanent cessation of fishing activities. Payments made had a positive synergistic effect on the competitiveness of fishing companies such as in an increase in its revenues and profitability, as well as investments related to the new and modernization of existing facilities and the purchase of assistive devices, resulting in improved product quality and health & safety at work of the Polish Baltic fleet. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodecki Z. 2004: Konkurencja, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa, s. 460-468.
 2. Facts and figures on the Common Fisheries Policy 2012, European Commission, s. 48.
 3. Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T. 2010: Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 338.
 4. Ocena ex-post Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, MRiRW, Warszawa 2010, s. 218.
 5. Ocena okresowa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, MRiRW, Warszawa 2011, s. 41.
 6. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", MRiRW, Warszawa 2008.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 z 22.07.2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa, Dz.Urz. UE, L 201, 30.07.2008.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z 17.12.1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, Dz.Urz. UE, L 17, 21.01.2000.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z 27.07.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Dz.Urz. UE, L 223, 15.08.2006, 6.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 774/2008 z 24.07.2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym, Dz.Urz. UE, L 202.
 11. Sprawa 141/78: France v. United Kingdom, Zb. Orz. 1978, 417.
 12. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 2008: Wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE, C 115, 09.05.2008.
 13. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. 2002: Dz.Urz. WE, C 235, 24.12.2002.
 14. Wytyczne Komisji do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury, Dz.Urz. UE, C 84/06, 3.04.2008.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu