BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeszutko Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Sadowski Arkadiusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Regionalne zróżnicowanie zmian zasobów i relacji czynników produkcji w polskim rolnictwie po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Regional Diversification of Changes of Production Factors and Relations between Them in Polish Agriculture after Accesion to the EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 295-300, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Czynniki produkcji, Zróżnicowanie regionalne
Agriculture, Production factors, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono skalę i kierunki zmian poszczególnych czynników produkcji oraz relacji między nimi po przystąpieniu Polski do UE w ujęciu regionalnym. Następnie dokonano klasyfikacji województw według kierunku oraz natężenia dokonanych zmian. Do obliczeń wykorzystano dane pochodzące z powszechnych spisów rolnych w latach 2002 i 2010. Zaobserwowano, że zarówno w skali kraju, jak i większości regionów następuje redukcja zasobów ziemi i pracy, przy jednoczesnym wzroście kapitału. Jednak różna skala, a niekiedy także kierunek zmian skutkują nadal znacznym zróżnicowaniem w zakresie relacji pomiędzy czynnikami produkcji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to analyse the scale and direction of quantitative changes of production factors and relations between them in polish agriculture after accesion to the EU by provinces. The classification of provinces according to directions and intensity of the observed changes has been done. Calculations were based on data from the Agricultural Census Universal 2002 and 2010. It was observed that both in the country and in each provinces the resources of land and labour were reduced, while capital resources were increased. However different scale and sometimes direction of observed changes influence on still significant diversification of relations between factors of production. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych, dane dla PSR 2002 i 2010, dostęp 19.03.2013.
  2. Czubak W., Sadowski A., Wigier M. 2010: Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE, Zag. Ekon. Rol., Warszawa, nr 1, s. 41-57.
  3. Poczta W., Rzeszutko A. 2012: Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 8 (57), Wyd. SGGW w Warszawie, s. 366-381.
  4. Pracujący w gospodarstwach rolnych PSR 2010. 2012: GUS, Warszawa.
  5. Sadowski A., Czubak W. 2012: Zakres i instrumenty polityki rolnej stosowane w różnych systemach społeczno-ekonomicznych w Polsce, [W:] W. Czubak, E. Kiryluk-Dryjska, W. Poczta, A. Sadowski (red.), Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 41-54.
  6. Sadowski A., Girzycka W. 2012: Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej, Journal of Agribussines and Rural Development 1(23)/2012, UP Poznań, s. 123-133.
  7. Sadowski A., Poczta W. 2007: Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
  8. Użytkowanie gruntów i ich jakość. 2003: GUS, Warszawa.
  9. Użytkowanie gruntów. PSR 2010. 2011: GUS, Warszawa.
  10. Zegar J.S. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB,Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu