BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecka Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów
Conditions of Greeining Agriculture in the Lublin Province According to Respondents
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 301-305, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo ekologiczne, Produkcja proekologiczna
Agriculture development, Ecological agriculture, Pro-ecological production
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodeship
Abstract
Celem badania było określenie uwarunkowań rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie lubelskim w opinii producentów żywności ekologicznej. Przeprowadzono badania ankietowe w grupie 30 producentów. Wśród czynników sprzyjających rozwojowi produkcji ekologicznej wskazywano głównie: warunki klimatyczne, korzystne uwarunkowania glebowe, rozdrobnioną strukturę agrarną, niski poziom uprzemysłowienia regionu, a także wsparcie instytucjonalne w ramach regionalnych struktur ODR i ARiMR. Do barier rozwoju produkcji ekologicznej zaliczono przede wszystkim trudności ze zbytem, zwłaszcza na rynkach lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the conditions of organic farming development in the Lublin Voivodeship in the opinion of organic food producers. This article is based on a survey conducted in a group of 30 manufacturers. Among the actors contributing to the development of organic production the following were mainly indicated: climatic conditions, avorable soil conditions, fragmented agrarian structure, low level of industrialization of the region, as well as institutional support within the regional structures of the Agricultural Advisory Office and the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. The barriers to the development of organic production include difficulties in selling, particularly in local markets. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, IGIPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 9-18.
  2. Rocznik statystyczny województwa lubelskiego. 2012: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 44.
  3. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 191-195.
  4. www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=643&LangId=0, dostęp 15.03.2013.
  5. www.ijhar-s.gov.pl, dostęp 21.01.2013.
  6. www.lubelskie.pl/index.php?pid=404, dostęp 10.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu