BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach - znaczenie i zakres zjawiska
Agriculture and Urban Farms in Cities - Focus on the Significance and the Scope of this Phenomenon
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 317-322, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Miasto, Gospodarka gruntami, Rewitalizacja miasta, Rolnictwo miejskie
Arable farm, City, Land economy, City revitalization, Urban agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena produkcyjnego znaczenia gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie miast, a także wskazanie najważniejszych historycznych uwarunkowań marginalizacji funkcji rolniczych w miastach. Badania prowadzono z wykorzystaniem wskaźników struktury i dynamiki. Uzyskane wyniki wykazały, iż zarówno powierzchnia UR (udział UR stanowi około 43,5% powierzchni miejskich gruntów ogółem), liczba miejskich gospodarstw (7,8% ogółu gospodarstw indywidualnych w Polsce to gospodarstwa miejskie), jak i poziom zatrudnienia oraz powiązanie z rynkiem (około 30% miejskich gospodarstw sprzedaje ponad 99% wytworzonej produkcji) świadczą o dużym potencjale rolnictwa w miastach. (abstrakt oryginalny)

This article touches upon issues connected with the significance of agriculture in cities. The obtained results show that the areas of UAA (comprise about 43.5% of urban areas in general), the number of urban farms (7.8% of individual farms in Poland are urban farms), the level of employment as well as the connection of urban farms with market (about 30.0% of urban farms sells more than 99.0% of their obtained production), have an enormous potential for agriculture in urban areas. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Billert A. 2012: Likwidacja podmiotowości polskich miast i ich degradacja jako wynik błędnej polityki rozwoju państwa, Zielone Wiadomości (wyd. internetowe), http://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/2012/01/B.
  2. Giecewicz J. 2005: Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr, OL PAN, s. 128-134.
  3. Klepacki B. 2010: Przesłanki zmiany roli rolnictwa w gospodarce narodowej, Wykład wygłoszony w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, www.cbr.edu.pl/konf2008/referaty/Klepacki.pdf, dostęp 10.04.2013 r.
  4. Palej A. 2010: Farmy miejskie - przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast, Czasopismo techniczne, z. 14, Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 39-44.
  5. Powszechny Spis Rolny 2010. BDL, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, dostęp 10.04.2013.
  6. Wierzchowski M. 2011: Gospodarowanie gruntami w polskich miastach, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu