BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców małopolskiej wsi
Determinants of Financial Exclusion Level of the Malopolska Rural Inhabitants
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 323-327, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Wykluczenie finansowe, Usługi bankowe
Rural areas, Financial exclusion, Banking services
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Celem badań było określenie poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców obszarów wiejskich w Małopolsce oraz identyfikacja czynników determinujących to zjawisko na terenach niezurbanizowanych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, większość osób korzystała z podstawowych usług bankowych. Poziom ubankowienia wynosił 85%, natomiast grupa osób niedostatecznie ubankowionych stanowiła 16% respondentów. Osoby wykluczone finansowo to 15% mieszkańców wsi. Osoby te nie korzystały z żadnych usług bankowych. Dominowało wykluczenie finansowe ze względu na koszty, jak również samowykluczenie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research conducted to determine the level of financial exclusion of rural inhabitants in the Malopolska region and identify the factors determining the phenomenon in the nonurbanized areas. As results from conducted analysis, a majority of people was using the basic banking services. The level of the use of banking services was 85%, whereas the group of persons using banking services on an unsatisfactory level constituted 16% of the respondents. Persons financially excluded made up 15% of the rural inhabitants. These persons were not using any banking services. Financial exclusion due to the price was dominant, as well as self-exclusion. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ancyparowicz G. 2011: Skala wykluczenia finansowego w Polsce, www.fss.aps.edu.pl, dostęp 4.04.2012.
  2. Buko J. 2011: Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 268-278.
  3. Iwonicz-Drozdowska M., Nowak A.K. 2011: Edukacja finansowa i pojęcia powiązane, [W:] M. Iwonicz-Drozdowska (red.), Edukacja i świadomość finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13-23.
  4. Karty się bronią. 2013: Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr 2/2013, s. 16-20.
  5. Kata R. 2011: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  6. Koźliński T. 2009: Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r. NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
  7. Maciejasz-Światkiewicz M. 2012: Zachowania finansowe gospodarstw domowych, [W:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste, zachowania-produkty-strategie, PWN, Warszawa, s. 38-65.
  8. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J. 2012: Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim. NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa.
  9. Solarz M. 2011: Wybrane działania zaradcze podejmowane przez państwo w zakresie walki z wykluczeniem finansowym, [W:] J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, s. 411-422.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu