BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuba Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Regionalne zróżnicowanie wsparcia gospodarstw rolnych działaniami proinwestycyjnymi WPR
Regional Diversification of Farms Support by Pro-Investment Measures of the CAP
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 333-338, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie, Modernizacja rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Arable farm, Investments in agriculture, Modernization of agriculture, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania była analiza regionalnego zróżnicowania wsparcia polskich gospodarstw rolnych środkami przez grupy województw, które znacznie różnią się stopniem absorbcji środków proinwestycyjnych. Obserwowano podział obszaru Polski na część północną o relatywnie wysokim stopniu uczestnictwa środków w ramach wybranych działań oraz na część południową z najmniejszym udziałem rolników w wykorzystaniu funduszy proinwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Pro-investment funds from CA P programes are very differently used by Polish farmers. Farmers from good agrarian structure (maliny North and West part of Poland) have better possibilites to use the funds from measures "Investments in agricultural holding" and "Modernisation in agricultural holdings". In South part of Poland absorption of funds is definetly lower. Moreover, in this part of the country agriculture has much worse agrarian structure. Worse agrarian structure inflence limited avaibility for proinvestment funds and lower number of potential beneficients. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. i w 2010 r. 2005, 2010: GUS, Warszawa.
 2. Czubak W. 2012: Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(25), s. 57-60.
 3. Czubak W., Sadowski A. 2011: Istota procesu inwestycyjnego, [W:] Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, A. Czyżewski, W. Poczta (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, s. 107-122.
 4. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Dyfin, Warszawa, s. 119.
 5. Modernizacja Gospodarstw Rolnych, stan na dzień 31.12.2012. Wdrażane programy i działania. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Tryb dostępu: www.arimr.gov.pl/uploads/media/22012013_MGR_7-13_03.pdf, dostęp 5.04.2013 r.
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (PROW 2007-2013). 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 198-207.
 7. Poczta W., Siemiński P., Sierszchulski J. 2012: Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(25), s. 207-209.
 8. Roczniki statystyczne rolnictwa. 2006-2012: GUS, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.09.2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Dz.U. nr 207, poz. 2117.
 10. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2009 rok. 2009: Tryb dostępu: www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Spawozdanie_2010_OK_A.pdf, dostęp 5.04.2013.
 11. Stanisz A. 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, Kraków, s. 122.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu