BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmigla Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Determinanty rozwoju gospodarstw mleczarskich w regionach Unii Europejskiej po 2003 roku w świetle analizy czynnikowej
The Determinants of Development of Dairy Farms in the Regions of the European Union after 2003 in the Light of Factor Analysis
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 344-349, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Mleko, Analiza czynnikowa
Dairy, Milk, Factor analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań było określenie, które czynniki najbardziej oddziaływały na procesy przemian i dostosowań zachodzących w gospodarstwach mleczarskich w 55 regionach UE w latach 2003-2010. Za pomocą analizy czynnikowej wyodrębniono 3 czynniki wyjaśniające ok. 70% zmienności wspólnej dla obu badanych okresów, na których podstawie określono zależności, pozwalające na wysnucie wniosków. Za pomocą dynamicznej prezentacji czynników i określeniu przesunięć w utworzonych uprzednio grupach euroregionów na podobnym stadium rozwoju pod względem produkcji mleka, zbadano czynniki, które miały decydujący wpływ na procesy dostosowań ekonomicznych i które z regionów UE rozwinęły się w badanym okresie najbardziej. Określono również pozycje regionów polskich na tle unijnych, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków dotyczących możliwych kierunków ich rozwoju i szans na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper was to determine the considerations that influenced the most the determinants of change and adjustment processes taking place in the dairy farms in 55 regions of the European Union in 2003-2010. At first it presented the assumptions and procedure of factor analysis. It allowed to isolate three factors which explained about 70% of the common variation to both study periods. With the dynamic presentation and factors determining shifts in previously created groups of Euro regions on similar stage of development in terms of milk production, it was not only examined what factors have a decisive in fluence on the process of economic adjustment but also which regions of the EU developed during the examined period the most. It also defined position of Polish regions against the EU, which allowed conclusions to be drawn on the possible directions of their development and opportunities for the future. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyż T. 1971: Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 17.
  2. Czyżewski A. 1983: Ekonomiczne podstawy procesów urbanizacji wsi w Polsce Ludowej, Poznań, s. 75.
  3. Czyżewski A. 1976: Miasta wielkopolski w Polsce Ludowej. Ekonomiczno- demograficzne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970, PWN, Warszawa-Poznań, s. 33.
  4. Domański R. 1965: Uwagi o analizie czynnikowej w związku z artykułem M. Megee, Biuletyn Komitetu Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 211-214.
  5. Kasztelan P. 2008: Producenci mleka w warunkach limitowania produkcji, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 4, s. 151.
  6. Okoń J. 1964: Analiza czynnikowa w psychologii, Warszawa, s. 18.
  7. Sokołowski A. 2010: Analizy wielowymiarowe Poznań, 14-15 października 2010 r., Materiały kursowe. Copyright StatSoftPolska.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu