BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości
Economic Premises for Updating the Annual Fees for Perpetual Usufruct of Land in the Recession in the Property Market
Source
Świat Nieruchomości, 2015, nr 1(91), s. 23-28, bibliogr. 8 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Wartość nieruchomości, Rynek nieruchomości, Nieruchomości, Użytkowanie wieczyste, Podatki i opłaty
Real estate's value, Real estate market, Real estate, Long-term lease, Taxes and fees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego (uw) gruntów jest tematem niezwykle aktualnym, mimo dekoniunktury na rynku nieruchomości. Jest procesem szczególnie dotkliwym dla użytkowników wieczystych nieruchomości w centrach dużych miastach, gdzie ceny mimo kryzysu rosną. Te ostatnie są bowiem podstawą aktualizacji wartości rynkowej nieruchomości gruntowej na potrzeby naliczenia nowej opłaty. Decyzję właściciela gruntów o podjęciu procedury, zmierzającej do aktualizacji omawianych opłat, powinna poprzedzać szczegółowa analiza rynku, potwierdzająca przesłanki ekonomiczne aktualizacji opłat. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizą empiryczną, przeprowadzoną na lokalnym rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The fee update for perpetual usufruct (pu) of land is the subject of very going issue, despite the downturn in the real estate market., The process is particularly painful for users of perpetual estate in the centers of large cities, where prices are rising despite the crisis. The latter are in fact the basis for updating the market value of the land property for the purposes of calculating the new charges. The decision of the owner of land to take procedures, aiming to update these fees should be preceded by a detailed analysis of the market, confirming the economic premises for upgrade fees. Theoretical considerations are supplemented by empirical analysis, carried out in the local real estate market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobek A., Wajszuk K., Analysis of profitability of transformation of the perpetual usufruct right into the right of property at various times in the duration of the perpetual usufruct right, w: People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies. EAAE, Ghent, Belgium 2008.
  2. Foryś I., Zakres analizy rynku a cel i przedmiot szacowania - teoria i praktyka, w: Rzeczoznawca Majątkowy Nr 2(74), kwiecień -czerwiec 2012.
  3. Informacja roczna o pracy SKO, www.bip.warszawa.sko.gov.pl.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami).
  5. Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste, KW Zakamycze 2006. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami).
  6. Winiarz J., Ćwierć wieku użytkowania wieczystego, w: Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego , Lublin 1989.
  7. Źróbek S., Źróbek R., Transformation of Land Perpetual Usufruct in Ownership Right in Poland, www.fig.net, 2006.
  8. www.bip.um.szczecin.pl
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.91.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu