BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaręba Iwona
Title
Kontrowersje związane z definicją budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości
Controversies in Connection with the Definition of a Building Structure in the Polish Property Tax
Source
Świat Nieruchomości, 2015, nr 1(91), s. 29-34, bibliogr. 18 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Trybunał Konstytucyjny, Nieruchomości, Prawo budowlane, Podatek od nieruchomości
Constitutional Court, Real estate, Building Code, Property tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uzależnienie rocznej stawki podatku od nieruchomości od wartości budowli powoduje, że danina ta stała się regularnym, znaczącym obciążeniem budżetów przedsiębiorstw. Jednocześnie definicja budowli jest nieprecyzyjna, przez co zastosowanie przepisów prawnych dotyczących opodatkowania budowli nastręcza podatnikom trudności i daje miejsce na dowolność interpretacyjną organów podatkowych. Rozmiary problemu obrazuje liczne orzecznictwo wydane w temacie definicji budowli, a w szczególności przeprowadzona przez Trybunał Konstytucyjny analiza tego pojęcia. Obecnie postulowana jest zmiana definicji budowli. (abstrakt oryginalny)

The fact of linking the annual rate of property tax with the value of a building structure results in a constant, significant financial burden in the budgets of companies. Simultaneously, the definition of a building structure is vague, which causes difficulties for taxpayers and leaves space for open-ended interpretations of tax authorities. The size of the problem is represented by numerous legal cases in relation to the building structure definition and in particular, by the definition analysis conducted by the Constitutional Tribunal. Presently, the change of the definition of the building structure is postulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
 2. Czempas J., Podatek od nieruchomości - ważne źródło dochodów gmin (na przykładzie miast - powiatów grodzkich woj. śląskiego), "Świat Nieruchomości" 2009, nr 68.
 3. Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 4. Etel L., Popławski M., Czy elektrownie wiatrowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2009, nr 6.
 5. Etel L., Glosa do wyroku NSA z dnia 30 lipca 2009 r., II FSK 202/08, [http://www.lex.pl/pp-akt/-/akt/glosa-do-wyroku-nsa-z-dnia-30-lipca-2009-r-ii-fsk-20208].
 6. http://www.igcp.org.pl/.
 7. http://www.igg.pl/.
 8. http://konfederacjalewiatan.pl/.
 9. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/188206.
 10. http://www.pigeo.org.pl/.
 11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 12. Kotlińska J., Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin (na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych dużych miastach, "Świat Nieruchomości" 2011, nr 58.
 13. Krok W., Budowla w podatku od nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 14. Morawski W., Walter A., Co dla celów podatku od nieruchomości może być budowlą, a co na pewno nią nie jest, "Rzeczpospolita" [http://prawo.rp.pl/artykul/485273.html].
 15. Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 16. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
 18. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.91.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu