BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej nie będącej własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego a ochrona własności nieruchomości
The Access to a Fixed Location not Belonging to Telecommunication Entrepreneur versus the End User's Right to Choose a Service Provider
Source
Świat Nieruchomości, 2015, nr 1(91), s. 59-62, bibliogr. 7 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Infrastruktura telekomunikacyjna, Prawo telekomunikacyjne, Nieuczciwa konkurencja, Regulacje prawne, Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne
Telecommunication infrastructure, Telecommunication law, Unfair competition, Legal regulations, Telecommunications company, Telecommunications services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem tego artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczący dostępu telekomunikacyjnego ustanawianego w trybie art. 30 u.wsp.rozw.telkom. Specyfiką tego dostępu jest, że zakres podmiotów zobowiązanych częściowo pokrywa się z kręgiem osób będących rzeczywistymi beneficjentami ustanowienia tego dostępu. Występowanie tych zależności jest konsekwencję złożonych stosunków własnościowych obejmujących nieruchomość wspólną, które zostały przedstawione w punkcie 2. W punkcie 3 oraz 4 dokonano analizy obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych dotyczących kręgu podmiotów zobowiązanych do ustanowienia dostępu, z której wynika, że z tego zakresu powinien być wyłączony zarządca. Ponadto niewłaściwe jest też normatywne zakwalifikowanie umowy o ustanowienie dostępu jako czynności zwykłego zarządu, gdyż skutkuje to ograniczeniem współwłaścicieli nieruchomości w wykonywaniu ich prawa. Są oni pozbawieniem kompetencji w sprawie decydowania komu, i na jakich zasadach, udzielić dostępu do nieruchomości, co zagraża ich bezpieczeństwu i spokojnemu zamieszkaniu (tzw. mirowi posesji). W podsumowaniu przedstawiono dwa wnioski de lege ferenda, które zapewnią wybór najlepszego operator w oparciu o decyzje większościowa, co zapewni konkurencyjność usług oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The main subject of this article is the presentation of basic differences between the legal construction of the access to a fixed location (telecommunication infrastructure) which belongs to the real property owner who is not a telecommunication entrepreneur (so called the last mile access to property) and the general regulation on the access to the fixed location which belongs to another entrepreneur (which is governed by Art. 139 of the telecommunication law). The law requires the property manager to allow access to the fixed location situated on the real property. He is also entitled to conclude a contract on it. The article concludes that this regulation does not protect the interests of end users, especially those who have a strong legal title to the dwelling space in the building and who are simultaneously the co-owners of the common part of the property. The final conclusion is that the law should protect the common interest of end users so that the decision to establish the access shall be taken by the majority of votes of the end users who have a strong legal title to the dwelling space in the building. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm. zwana dalej: u.wsp.rozw.telkom.).
  2. Knopkiewicz W., (w:) T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M.Szydło, J. Wilczewski, Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz, Warszawa 2013.
  3. Szymczak I., Wspólnota mieszkaniowa, Warszawa 2014.
  4. Ustawa 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 ze zm.), zwana dalej: u.w.l.
  5. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2013, poz. 1222, zwana dalej: sp.mieszk.u.
  6. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 518 z późn. zm.), zwana dalej: u.g.n.
  7. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.243 ), zwana dalej: pr.telekom.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.91.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu