BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarczyk Roman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Poszukiwanie wzorów reorganizacji świadczenia usług prawnych w Polsce
Searching for Reorganisation Patterns of Rendering Legal Services in Poland
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 1(14), s. 7-34, przypisy 14 poz.
Keyword
Usługi prawnicze, Regulacje prawne, Wymiar sprawiedliwości, Kancelarie prawnicze
Legal services, Legal regulations, Judiciary, Law firms
Note
summ.
Abstract
Obecna organizacja świadczenia pomocy prawnej w Polsce wymaga szybkiej i gruntownej reorganizacji, z wielu względów, o znaczeniu krajowym, europejskim i ogólnoświatowym. W każdym z tych trzech geograficznych zasięgów, świadczenie pomocy prawnej staje się odrębną dziedziną niezbędnych usług, stwarzających usługodawcom, czyli prawnikom, miejsca pracy i źródła dochodów, natomiast usługobiorcom, czyli osobom fizycznym i osobom prawnym - możliwości zaspokajania ich potrzeb prawnych. Właściwe zaspokajanie potrzeb prawnych korzystających z pomocy prawnej świadczących ją prawników jest najlepszym przejawem realizacji celów prawa we wszystkich istotnych sferach życia społecznego, szczególnie gospodarczego, kulturalnego i politycznego. Istotnym i pierwszorzędnym uwarunkowaniem właściwego zaspokajania potrzeb prawnych jest zwykle odpowiednia ich organizacja. W Polsce, w odniesieniu do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i doradców prawnych, organizacja ta jest już nieodpowiednia, przestarzała, niezgodna z wymaganiami konkurencyjnego wolnego rynku, deklarowanego przecież w obowiązującej konstytucyjnie formie demokratycznego państwa prawnego. Odbiega też od wyżej notowanych organizacji pomocy prawnej obowiązujących w wielu krajach świata, utrudniając uczestniczenie Polaków i Polski w międzynarodowym obrocie prawnym. (fragment tekstu)

The author underlined that adequate satisfying legal needs of people us-ing legal aid rendered by lawyers is the best manifestation of realisation of targets of the law in all essential spheres of the social life. In His opinion solutions obliging in Poland are outdated, which orders one to declare for their complete reform enabling increase of competitiveness of persons prac-tising the profession of a lawyer. In the elaboration there were presented proposals of new regulations concerning the profession of lawyer, assuming existence of the so-called licences and based on the Swedish and also on the slightly different American model. The Author related standpoints of the particular Bar associations against disclosed drafts of a new regularisation of models of rendering legal services in Poland, exposing their definitive objec-tions against the drafted changes with exception of the environment of solici-tors. Referring to the American solutions, the author strongly underlines a necessity of taking into account ethical assumptions while constructing a new normative standard of the Bar. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. "Radca Prawny", Wydanie Specjalne 2007.
 2. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, wyd. trzecie poprawione, Lexi-sNexis, Warszawa 2007, s. 19 i n.
 3. R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, wyd. IX, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, rozdział dwudziesty czwarty i tam: Wybrana literatura; R. Sarkowicz, Amerykańska etyka prawnicza, Zakamycze 2004.
 4. A. Bodnar, Ł. Bojarski, F. Wejman, Nowa adwokatura. Założenia do nowego prawa o adwokaturze, Kraków - Warszawa, styczeń 2007, s. 8.
 5. J. Agacka-Indecka, "Nowa Adwokatura..." i licencje prawnicze. Relacja z seminarium o dostępie do zawodów prawniczych w Polsce, "Palestra" 2007, nr 3-4, s. 83 i n.
 6. P. Sendecki, Przeciw szkodliwym pomysłom, "Palestra" 2007, nr 2-3, s. 90 i n.
 7. M. Kożuch, Uwagi do projektu ustawy o licencjach prawniczych, "Palestra" 2007, nr 2-3, s. 95 i n.
 8. W Daniłowicz, Powinna powstać jedna korporacja prawnicza, "Rzeczpospolita" z 20 kwietnia 2007 r.
 9. I. Walencik, Radcowie zapraszają adwokatów do rozmów o fuzji, "Rzeczpospolita" z 23 kwietnia 2007 r.
 10. H. J. Hellwig, Przyszłość zawodów prawniczych w Europie i w Polsce, "Radca Prawny", Wydanie Specjalne 2007, s. 24, 27.
 11. P. Miączyński, L. Kostrzewski, Niższe opłaty notarialne gniewają notariuszy, gazeta.pl. 25 sierpnia 2006 r.
 12. J. Wojtyło, Czy rząd podważył podstawy samorządności. Dyskusja redakcyjna samorządność zawodowa prawników, "Gazeta Prawna" 1958, nr 8, 8 maja 2007 r.
 13. R. Tokarczyk, Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyd. II, Zakamycze 2006.
 14. M. Celej, Licencje na usługi prawnicze: intencje słuszne, ale do rozwiązania problemu daleko, "Rzeczpospolita" z 22 maja 2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu