BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dral Antoni (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Title
Sytuacja prawna osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach państwowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda
The Legal Situation of Persons Employed at Managerial Government Posts - de lege lata and de lege ferenda
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 1(14), s. 35-55, przypisy 20 poz.
Keyword
Regulacje prawne, Grupa kierownicza, Kadra kierownicza, Urzędnik państwowy
Legal regulations, Manager group, Managerial staff, Public officials
Note
summ.
Abstract
Jednym z istotnych problemów rekodyfikacji polskiego prawa pracy związanych z zakresem podmiotowym nowego kodeksu pracy jest kwestia uregulowania sytuacji osób, zatrudnionych na tzw. kierowniczych stanowiskach państwowych. Na gruncie obowiązującego stanu prawnego określenie statusu prawnego zatrudnionych na tych stanowiskach osób napotyka, bowiem na spore trudności, wynikające przede wszystkim z braku dostatecznych regulacji prawnych w tym zakresie. W pierwszej kolejności należy podjąć próbę bliższego zdefiniowania kierowniczego stanowiska państwowego. Ogólnie można stwierdzić, że kierownicze stanowisko państwowe to stanowisko, w zakresie którego leżą sprawy dotyczące zarządzania sprawami państwa, usytuowane w naczelnych i centralnych organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Pomimo, iż Konstytucja RP z 1997 r. wymienia najwyższe stanowiska państwowe w tych organach, nie zawiera ogólnego pojęcia "kierowniczego stanowiska państwowego", ograniczając się do wskazania najwyższych stanowisk w organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w państwie, bez bliższego określenia ich charakteru. Należą do nich takie stanowiska jak: Marszałek Sejmu i wicemarszałkowie, Marszałek Senatu i wicemarszałkowie, Prezydent, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie, wojewoda, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes i Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (fragment tekstu)

In the article "The Legal situation of persons employed at managerial government posts - de lege lata and de lege ferenda" notes, the author sub-jects to analysis the currently obliging legal provisions regulating the legal situation of persons holding managerial government posts from the point of view of a character of their employment. The basic problem refers to a ques-tion whether legal acts constituting the grounds of appointment of the dis-cussed posts, create a relation of labour, or a legal relation of another charac-ter (administrative and legal, political and of the system). The author pre-sents representative standpoints of the doctrine in this matter and on basis of analysis of employment features on managerial government posts formulates a conclusion that from the point of view of a relation of labour features this employment could be recognised as an untypical form of non-employee employment, in the scope of which the determined employee entitlements should be granted to persons holding these posts. Provisions of a labour code draft were also considered closer concerning employment on managerial government posts. The analysis of these regula-tions indicates acceptance by KKPP a compromise solution in this matter. In relation to the highest government posts a conception of non-employee em-ployment has been accepted. The Commission assumed that employment on these posts, because of its political and of the system specificity, is the un-typical employment and cannot be regulated in a way typical for employees. However, employment on other managerial government posts should have the employee character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. W. Sanetra, Niektóre sporne zagadnienia kodyfikacji prawa pracy, [w:] Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk 19-21 września 2007 r., Gdańsk 2007, s. 45-46.
 2. L. Florek, Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, [w:] Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk 19-21 września 2007 r., Gdańsk 2007, s. 14.
 3. W. Sanetra, Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 309.
 4. T. Górzyńska, Stanowiska kierownicze w administracji państwowej, Ossolineum 1985, s. 39-40.
 5. Z. Sypniewski, Stosunek pracy pracowników administracji państwowej - nawiązanie, zmiany, ustanie i treść, [w:] Pracownicy administracji w PRL, pod red. J. Łętowskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1984, s. 260 i n.
 6. A. Kijowski, Konstytucyjnoprawne aspekty dopuszczalności pracy nieodpłatnej, [w:] Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, pod red. H. Szurgacza, Wrocław 2005, s. 94.
 7. W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, Poznań 1966, s. 77.
 8. T. Górzyńska, J. Łętowski, Urzędnicy administracji państwowej, Warszawa 1986, s. 64.
 9. E. Ura, Prawo Urzędnicze, Warszawa 2004, s. 18.
 10. Z. Sypniewski, Status prawny pracowników zajmujących stanowiska te-renowych organów administracji państwowej i ich zastępców, "Problemy Rad Narodowych" 1985, nr 61, s. 99.
 11. J. Piątkowski, Wprowadzenie do prawa stosunku pracy, Toruń 1994, s. 15 i n.
 12. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 62-63.
 13. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 126.
 14. Z. Kubot, Kierownictwo pracodawcy wobec pracowników wypożyczonych, PiZS 2002, nr 4, s. 17; B. Bury, Podporządkowanie pracownika, PiP 2006, nr 9, s. 57 i n.
 15. J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1994, s. 23-24.
 16. A. Kisielewicz, W sprawie statusu prawnego wójta (burmistrza, prezy-denta miasta), [w:] Iudices Elektionis Custodes (Sędziowie Kustoszami Wyborów), Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa 2007, s. 112.
 17. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000, s. 125 i n.
 18. A. Kisielewicz, Zarys prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Przemyśl 2004, s. 56.
 19. A. Dubownik, Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy a reforma prawa pracy, PiZS 2004, s. 8.
 20. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, s. 149.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu