BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sukienniczak Piotr
Title
Zasada prawdy obiektywnej a inne zasady postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
The Objective Truth Principle versus other Principles of Administrative Proceedings in the Light of Jurisdiction of the Supreme Administrative Court
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 1(14), s. 56-81, przypisy poz.
Keyword
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Orzecznictwo sądu, Sądownictwo, Postępowanie sądowe, Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie administracyjne, Postępowanie dowodowe
Supreme Administrative Court judicature, Judicial decision, Judicature, Legal proceedings, Code of Administrative Procedure (CAP), Administrative proceedings, Evidence proceeding
Note
summ.
Abstract
Inspiracją do podjęcia tego zagadnienia stały się spostrzeżenia, że orzecznictwo NSA sporo miejsca poświęca relacjom między zasadami procedury administracyjnej a zasadą prawdy obiektywnej stanowiącą obiekt mojego zainteresowania, dociekań i analiz. W relacjach tych, pewną wspólną materię tworzą wypowiedzi, które choć nawiązują do różnych zasad postępowania administracyjnego, to w jakiś właściwy sobie sposób odnoszą się również do istoty zasady prawdy obiektywnej. Ciekawość potęgują przy tym zarysowujące się wraz z postępem prac badawczych dwie merytoryczne płaszczyzny współtworzące rezultat owych badań i analiz. Pierwszą tworzą spostrzeżenia dotyczące wewnętrznych relacji panujących we właściwej każdej zasadzie sferze pojęciowej. Drugą tworzą obserwacje o charakterze bardziej ogólnym, prowadzone z punktu widzenia elementów wiążących wszystkie opisane zasady w pewien transparentny system zasad postępowania administracyjnego, gwarantujący osiągnięcie stanu prawdy obiektywnej. Fundament tego systemu tworzy zasada prawdy obiektywnej, wsparta uregulowaniami dotyczącymi ciężaru dowodowego, sposobów eliminowania znamion dowolności rozstrzygnięć administracyjnych oraz warunków harmonizowania interesu społecznego ze słusznym interesem strony. (fragment tekstu)

The hereby elaboration is dedicated to a problem of connections of the objective truth principle with other principles of the administrative proceedings. It contains observations relating to internal relations occurring in the notional sphere adequate to every principle, as well as remarks made on grounds of certain elements joining all described principles in a transparent system of rules of the administrative proceedings, ensuring obtaining the state of the objective truth. The foundation of this system is the principle of the objective truth, supported particularly with regulations concerning the burden of proof, ways of eliminating characteristics of discretion of administrative adjudications and conditions of harmonising the social interest with the rightful interest of a party. On grounds of decisions of the Supreme Administrative Court an effort was also made to present how this system of connections functions in practice in legal turnover. It should also be under-lined that statements inserted in the elaboration, are based mainly on a specific balance of violations ascertained by court. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, pod red. R. Hausera, Warszawa 1995, s. 53.
  2. Dawidowicz: Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, PWN. s. 108.
  3. R. Hauser, Maszynopis recenzji rozprawy doktorskiej Piotra Sukienniczaka pt. Zasada prawdy obiektywnej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Szczecin 2007, s. 5.
  4. 71 S. Czepita, Maszynopis recenzji rozprawy doktorskiej Piotra Sukienniczaka pt. Zasada prawdy obiektywnej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Szczecin 2007, s. 6.
  5. I. Niżnik-Dobosz, Pojęcie "interesu prawnego" i "interesu społecznego" w świe-tle postanowień art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, TECHNIKA i USC, nr 1 (54), I kwartał 2008, s. 4-5.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu