BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka Renata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Odpowiedzialność niemajątkowa organów administracji publicznej za nieprawidłową realizację kompetencji prawotwórczych
Non-financial Liability of Organs of Public Administration for Incorrect Realisation of Law-making Competencies
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 1(14), s. 82-108, przypisy 26 poz.
Keyword
Odpowiedzialność, Odpowiedzialność zawodowa, Organy administracji, Administracja publiczna, Kompetencje
Responsibility, Professional liability, Administrative bodies, Public administration, Competences
Note
summ.
Abstract
Działalność prawotwórcza organów administracji publicznej uznawana jest obecnie za nieodłączny element prawidłowej realizacji zasady dobrej legislacji, wyprowadzanej z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Wynika to między innymi z konieczności obejmowania regulacjami prawnymi kolejnych dziedzin życia, a przede wszystkim z braku możliwości odpowiednio szybkiego reagowania przez ustawodawcę na zachodzące zmiany okoliczności objętych aktami normatywnymi. Pomimo tego, iż zadaniem administracji publicznej jest co do zasady stosowanie prawa, to jednak trudno wyobrazić sobie obecnie sprawne administrowanie i zarządzanie bez wyposażenia administracji publicznej w kompetencje prawotwórcze. Prawotwórstwo administracji publicznej może przybierać przy tym postać aktów prawa wewnętrznego, ale także aktów prawa powszechnie obowiązującego. (fragment tekstu)

The author notes at the beginning that organs of public administration besides competencies of administration of the law, have been equipped with the enacting competencies. A basic type of the non-financial liability, which these organs bear by the title of infringement of the law at the stage of its enacting, are acts issued by organs of the official authority, empowered to supervise legality of the law and undertake acts having an impact on per-sonal appointments of the law-making organs. Therefore the entirety of legal remedies serving disciplining of the law-making organs, which are the or-gans of the public administration, can be divided into: remedies directed against results of illegal law-making activity and personal remedies, started against holders of posts in the organs. The procedure of a local referendum can also be implemented in this scope. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. A. Bator, Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, Wrocław 2004, s. 89 i n.
 2. M. Matczak, O uzasadnianiu autonomii prawa administracyjnego, [w:] W. Gromski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, Wrocław 2001, s. 161.
 3. A. Ross, Directives and Norms, London 1968, s. 117-118 [za]: K. Świrydowicz, Analiza logiczna pojęcia kompetencji normodawczej, Warszawa - Poznań 1981, s. 51-52.
 4. M. Zieliński, Dwa nurty pojmowania "kompetencji", [w:] red. M. Olszewski, B. Popowska, Gospodarka, Administracja, Samorząd, Poznań 1990, s. 586-587.
 5. K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1986.
 6. M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 141-142.
 7. D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta (red.), J. Zalewski (red.), Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, Samorząd Terytorialny 2004, 1-2, s. 152.
 8. W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej (Studium analityczne z dziedzi-ny teorii prawa), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1968, nr 31 (Prawo VIII), s. 12.
 9. M. Pietrzak, Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992, s. 128.
 10. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002, komentarz do art. 198 Konstytucji.
 11. W. Sokolewicz, Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz II, Warszawa 2001, s. 22-23.
 12. Z. Szeliga, Odpowiedzialność parlamentarzystów, prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003, s. 57.
 13. W. Odrowąż-Sypniewski, Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kole-gialnych, Przegląd Sejmowy 2006, nr 6, s. 91 i n.
 14. M. Kowalska, Trybunał Stanu, [w:] B. Szmulik (red.), M. Żmigrodzki, Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2001, s. 79.
 15. J. Korczak, Sytuacja prawna podmiotów zastępujących organy jednostek sa-morządu terytorialnego, [w:] J. Łukaszewicz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów - Cisna 2002, s. 289-290.
 16. A. Szewc, Legalność uchwał organów gminy (wybrane zagadnienia), Samorząd Terytorialny 1998, nr 6, s. 19 i n.
 17. G. Węgrzyn, Rozwiązanie/odwołanie organów samorządu terytorialnego jako środek nadzoru, Samorząd Terytorialny 2007, nr 7-8, s. 65.
 18. B. Dolnicki, [w:] B. Dolnicki (red.), J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, Cz. Martysz, M. Taniewska-Banacka, R. Cybulska, Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Zakamycze 2005 - komentarz do art. 83.
 19. J. Korczak, Prawa podmiotowe członków wspólnot samorządowych wobec środków nadzoru ad personam, [w:] E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 21-23 maja 2001 r., Rzeszów 2001, s. 191;.
 20. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, zagadnienia ustrojowe, Zakamycze 1999, s. 188.
 21. Z. Leoński, Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 8 marca 1990 r., PiP 1990, nr 12, s. 52 i n.
 22. B. Dolnicki, Współczesne środki nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] E. Ura (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja naukowa Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r., Rzeszów 2002, s. 93.
 23. T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze 2004.
 24. M. Stal, Zaniechania prawodawcze jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2006, nr 1, s. 15-17.
 25. F. Rymarz [w:] K. W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, ABC 2007.
 26. P. Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Oficyna 2008.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu