BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobak Maciej (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Title
Zarzuty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (zagadnienia wybrane)
Charges in the Administrative Enforcement Proceedings. Chosen Problems
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 1(14), s. 135-157, przypisy 14 poz.
Keyword
Postępowanie sądowe, Regulacje prawne, Kodeks postępowania administracyjnego
Legal proceedings, Legal regulations, Code of Administrative Procedure (CAP)
Note
summ.
Abstract
Zarzut jest specyficznym środkiem prawnym charakterystycznym dla administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Spośród wszystkich przewidzianych w tym postępowaniu środków zajmuje miejsce kluczowe, albowiem jego trafność prowadzi w zasadzie do umorzenia postępowania egzekucyjnego. W literaturze przedmiotu zarzut porównywany jest do odwołania w postępowaniu orzekającym. Podobieństwo obu środków sprowadza się do tego, że dla właściwych im postępowań mają znaczenie podstawowe. Ich szczególna rola wyraża się w tym, że skierowane są przeciw istocie postępowania; odwołanie zmierza do zakwestionowania aktu stanowiącego finalizację postępowania administracyjnego, zarzut natomiast, do zakończenia postępowania egzekucyjnego bez zrealizowania jego podstawowego celu. Dostrzegając wagę odwołania przedstawiciele nauki prawa administracyjnego poświęcili mu wiele miejsca; zarzut natomiast takiego zainteresowania już nie wzbudził. W wypowiedziach doktryny zagadnienia odnoszące się do tego środka traktowane były ubocznie. (fragment tekstu)

The aim of the article is discussion of chosen problems connected with a charge as a legal remedy in the administrative enforcement proceedings. In the first sequence there were discussed questions of the general nature re-lated to the name itself and the character of this remedy. In further part there were undertaken efforts to analyse the particular procedural solutions, while in the majority questions, which were considered, were not the subject of interest of the doctrine and judicial decisions. Formulating the final conclu-sions, it was stated that standardisation of charges in scarcely three articles creates vagueness, to which it is currently difficult to give unambiguous answers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. T. Jędrzejewski, Środki prawne w egzekucji z nieruchomości, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. E. Ura, Rzeszów 2002, s. 203.
 2. Z. Leoński, Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968, s. 156.
 3. J. Lang [w:] Środki ochrony w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 501 i 502.
 4. Z. Leoński, Wykonanie aktu administracyjnego. Węzłowe problemy administracyjnego postępowania egzekucyjnego, [w:] Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, red. J. Posłuszny, Przemyśl - Rzeszów 2003, s. 61.
 5. B. Adamiak, Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wrocław 1980.
 6. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2003, s. 238-243.
 7. L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2004, s. 213-215.
 8. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2004, s. 550-552.
 9. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 392 i 393.
 10. R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008, s. 111-119.
 11. D. Jankowiak, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Wrocław 2007, s. 348-374.
 12. W. Kubiak, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 1968, s. 71-76.
 13. P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 144-159.
 14. W. Grześkiewicz, Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, Warszawa 2006, s. 314-327.
 15. R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988, s. 66-71.
 16. R. Hauser, Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji, Poznań 1999, s. 123-132.
 17. K. Jandy-Jendrośka, System administracyjnego postępowania wykonawczego, [w:] System prawa administracyjnego, Tom III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Ossolineum 1978, s. 293.
 18. E. Komorowski, Zarzuty w egzekucji administracyjnej, [w:] System prawa administracyjnego, Tom III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Ossolineum 1978, s. 508-523E.
 19. Z. Leoński, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Problemy węzłowe, Poznań 2003.
 20. Pierzchała, Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2007, s. 33-63.
 21. P. Rączka, T. Jędrzejewski, Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji, [w:] Studia z prawa publicznego, red. K. Lubiński, Toruń, 2001, s. 87-100.
 22. L. Guzek, Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Monitor Podatkowy 2001, Nr 6, s. 22.
 23. L. Guzek, Zarzut, czyli środek prawny dla dłużnika, Rzeczpospolita z 29 kwietnia 2002 roku.
 24. R. Kubacki, Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Przegląd Podatkowy 2000, Nr 6, s. 30-32.
 25. T. Parkasiewicz, Zarzuty w egzekucji administracyjnej, Gazeta Prawna 1997, Nr 50.
 26. H. Knysiak-Molczyk, Uchybienie i przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Przegląd Sądowy 2006 r., Nr 7-8, s. 126 i 127.
 27. R. Sawuła, Stosowanie zasad ogólnych K.p.a. w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Organizacja. Metody. Technika 1990, Nr 8-9, s. 7-9.
 28. J. Nowacki, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, Państwo i Prawo 1964, nr 2, s. 370-372.
 29. P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 46.
 30. M. Miłosz, Bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Przegląd Prawa Publicznego 2007, Nr 6, s. 64.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu