BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczuk Przemysław (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Title
Rządowe funkcje powiatu
Government Functions of Administrative District
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 1(14), s. 158-183, przypisy 42 poz.
Keyword
Powiat, Administracja samorządowa, Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego
County, Self-government administration, Local government, Local government task
Note
summ.
Abstract
Obecny powiat stanowi niejednolitą strukturę tak organizacyjną, jak i funkcjonalną. Pomimo ustrojowej kwalifikacji jako jednostki stricte samorządowej, aktualny model szczebla pośredniego wykazuje wyraźny charakter dualistyczny. Obok administracji samorządowej występuje tutaj także struktura rządowa. Uzasadnieniem obecności zarówno administracji samorządowej, jak i rządowej jest aspekt funkcjonalny. Szczebel pośredni stanowi bowiem stale aktualną płaszczyznę realizacji zadań zarówno z zakresu lokalnego samorządu terytorialnego, jak i terenowej administracji rządowej. Stąd też uznać należy, iż obecne przesłanie ustrojowe zakładające monistyczny powiat, w aspekcie funkcjonalnym zdaje się być nieaktualne. Wywołuje to przeświadczenie o konieczności weryfikacji obecnego modelu szczebla pośredniego. Z jednej strony będzie to wymagało rewizji powiatowego samorządu terytorialnego, z drugiej zaś uznania ustrojowo tego szczebla także za rządowy. Niezbędne jednak, jak się wydaje, jest spojrzenie funkcjonalne, które dopiero pozwoli na kompletną konstatację o roli szczebla pośredniego w strukturach terenowej administracji publicznej, a w dalszej kolejności - na formułowanie rozwiązań organizacyjnych. Zważywszy na rozległość omawianej materii, ramy niniejszego opracowania ograniczają się jedynie do analizy roli powiatu w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w ujęciu funkcjonalnym. (fragment tekstu)

At present government administration has been functioning for ten years in a form given it by the reform of 1998. This perspective of time persuades to reflection on correctness of the system solutions worked out then and their topicality. An adopted conception of the territorial administration assumes existence of one-level indirect grade in a form of an administrative district being the subject. According to the system it was granted a monistic self-governed character, though in reality it also constitutes a plane of function-ing of the government administration. It brings out a question on correctness of the accepted organisational solutions against functional realities. In order to find an answer, it is necessary to carry out the functional analysis of the indirect grade. Whereas the grounds will constitute characteristics of tasks from the scope of the public administration including a dichotomic division into self-government and government ones. Considering an extent of the discussed problems, the substantial framework of the hereby elaboration will be limited only to characteristics of tasks from the scope of the government administration realised in conditions of the administrative district. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Z. Niewiadomski, Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego, [w:] Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, pod red. A. Piekary i Z. Niewiadomskiego, Warszawa 1998, s. 296.
 2. W. Miemiec, M. Miemiec, Podmiotowość publicznoprawna gminy, "Samorząd Terytorialny" 1991, Nr 11-12, s. 17.
 3. M. Miemiec, J. Boć, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 2000, s. 185.
 4. M. Chmaj, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2003, s. 231.
 5. I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 147.
 6. Cz. Martysz, Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządowego powiatu i samorządowego województwa, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matana, G. Łaszczycy, Kraków 1999, s. 225.
 7. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001, s. 37.
 8. Z. Gilowska, [w:] A. Agopszowicz, Z. Gi-lowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 88.
 9. E. Olejniczak-Szałowska, Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, Nr 12, s. 10.
 10. J. Szachułowicz, Nowe prawo wodne z komentarzem, Warszawa 2003.
 11. E. Ura, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Prawo administracyjne, cz. 2, pod red. E. Ury, Rzeszów 1997, s. 97 i nast.
 12. S. Bolesta, Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, "Studia Prawnicze" 1983, Nr 1, s. 229 i nast.
 13. S. Bolesta, Prawnoadministracyjne zagadnienie porządku publicznego, Warszawa 1997, s. 111 i nast.
 14. J. Zaborowski, Administracyjno-prawne ujęcie pojęć "bezpie-czeństwo publiczne" i "porządek publiczny" (niektóre uwagi w świetle unormowań prawnych 1983 - 1984), Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych 1985, Nr 41, s. 128 i nast.
 15. S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego - rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, pod red. J. Fibiga, M. Roga, A. Tyburskiej, Szczytno 2002, s. 39 i nast.
 16. M. Pomykała, Pojęcie "bezpieczeństwo publiczne" i "porządek publiczny" w świetle ustawy o Policji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 2001, Nr 3, s. 89 i nast.
 17. R. Szałowski, Ochrona bezpieczeństwa jako zadanie gminy i Policji z punktu widzenia nauki administracji, "Samorząd Terytorialny" 2005, Nr 5, s. 57 i nast.
 18. M. Koroblowski, Kilka uwag na temat po-rozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez te pod-mioty i organy administracji rządowej, "Samorząd Terytorialny" 2004, Nr 7-8, s. 34 i nast.
 19. E. Radziszewski, Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000, s. 146-147.
 20. R. Cybulska, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Kraków 2005, s. 55.
 21. I. Lipowicz, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 261.
 22. Z. Leoński, Policja ad-ministracyjna - istota, zadania, rodzaje, [w:] Węzłowe problemy materialnego pra-wa administracyjnego, cz. 2, pod red. Z. Leońskiego, Poznań 2000, s. 37.
 23. T. Bigo, Prawo administracyjne. Część ogólna, Lwów 1932, s. 172.
 24. A. Górski, Administracja. Cześć szczegółowa, Warszawa 1936, s. 213 i nast.
 25. W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 24.
 26. A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1947, s. 50 i nast.
 27. M. Kulesza, W sprawie funkcji policyjnych samorządu terytorialnego, [w:] Gmina. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. J. Szreniawskiego, Rzeszów 1992, s. 71.
 28. T. Sokólska, "Policja administracyjna" - rodzaje dóbr chronionych - bezpieczeń-stwo i porządek publiczny, Zeszyty Naukowo - Teoretyczne PWSBiA - Wiek XXI 2003, Nr 8, s. 167.
 29. B. Dolnicki, Policyjne funkcje państwa w Polsce, [w:] Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej, pod red. K. Nowackiego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2000, Nr 272, s. 396.
 30. Z. Rybicki, Kierownictwo, nadzór, koordynacja i kontrola, [w:] Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1988, s. 258.
 31. J. Szreniawski, Wprowadzenie do nauki administracji, Lublin 1996, s. 60.
 32. M. Jełowicki, Inspekcje specjalne funkcjonujące w aparacie administracji państwowej, [w:] Księga z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Jana Jendrośki, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1990, Nr 158, s. 87.
 33. L. Klat-Wertelecka, Nadzór w administracyjnym prawie materialnym (farma-ceutyczny, weterynaryjny, budowlany, pedagogiczny), [w:] Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, pod red. C. Kocińskiego, Wrocław 2006, s. 194.
 34. S. Pieprzny, Samorządowa policja administracyjna (zagadnienia podstawowe), [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, pod red. Z. Niewiadomskiego, Z. Cieślaka, Warszawa 2003, s. 478.
 35. M. Janik, Policyjna funkcja administracji, [w:] Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe. Zagadnienia spo-łeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, pod red. G. Szpor, Katowice 2002, s. 169 i nast.
 36. W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970, s. 25 i nast.
 37. J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007, s. 185-186.
 38. J. Jagielski, Inspekcje specjalne w systemie kontroli administracji, "Kontrola Państwowa" 1994, Nr 4, s. 6 i nast.
 39. E. Knosala, Ustrój powiatu (zaganienia wybrane) Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matana, G. Łaszczycy, Kraków 1999, s. 180.
 40. W. Kieżun, Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicz-nej w latach 1998 - 2001, [w:] Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999 - 2001, pod red. A. Piekary, Warszawa 2003.
 41. E. Kornberger-Sokołowska, Reforma administracji publicznej w latach 1999 - 2001 a budżety jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999 - 2001, pod red. A. Piekary, Warszawa 2003.
 42. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część Ogólna, Toruń 2002, s. 275-276.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu