BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawiślańska Agnieszka (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Burden of proof in taxation proceedings in the light of judicial decisions of administrative courts
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 1(14), s. 184-197, przypisy 14 poz.
Keyword
Sąd administracyjny, Postępowanie sądowe, Oszustwa podatkowe, Prawo podatkowe, Orzecznictwo sądu
Administrative court, Legal proceedings, Tax fraud, Tax regulations, Judicial decision
Note
summ.
Abstract
Zauważyć należy, że orzecznictwo zwłaszcza sądów administracyjnych stanowi ważne źródło wykładni przepisów dla organów podatkowych. Częstokroć w uzasadnieniach swoich decyzji organy podatkowe powołują się na orzeczenia sądów administracyjnych w kwestiach materialnego prawa podatkowego jak również procesowego prawa podatkowego, w celu utwierdzenia podatnika w przekonaniu, że ich decyzja jest zasadna, ponieważ podobne tezy w swoich orzeczeniach przyjął sąd administracyjny. (fragment tekstu)

The article constitutes presentation of basic problems connected with burden of proof before tax organs, while using in this consideration attain-ment of the judicature. It has been exposed that in contradistinction to the civil procedure, in the taxation proceedings there is not in force a principle that burden of proof of fact rests on a person, which attributes legal consequences to a fact. There is binding a principle of ex officio decisions, though certain exceptions from it are admissible. In some categories of taxation cases exclusively a party possesses data having an impact on result of the case, thus the party should actively participate in the proceedings to take evidence, his/her probable passivity can lead to negative settlement of the case. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. J. Boć, [w:] Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2004, s. 126.
 2. R. Mastalski, Prawo podatkowe, wydanie 4, C. H. Beck, 2006, s. 98.
 3. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administra-cyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 224.
 4. P. Machnikowski, [w:] red. Edward Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, 2. wydanie, wyd. C. H. Beck, s. 22.
 5. S. Dmowski, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, wydanie 8, LexisNexis, s. 54.
 6. A. Hanusz, Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym, uwagi de lege lata, [w:] red. A. Pomorska, Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 440.
 7. B. Dauter, [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wydanie 4, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 617.
 8. A. Hanusz, Strony postępowania podatkowego a ciężar dowodu, Przegląd Podatkowy 2004, nr 9, s. 49-54.
 9. A. Mariański, Reguły ciężaru dowodu w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatkowy 2005, nr 2, s. 45-51.
 10. B. Dauter, [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wydanie 4, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 617.
 11. L. Kleczkowski, Koszt uzyskania przychodu a ciężar dowodu, Mo-nitor Podatkowy 2002, nr 8, s. 23-27.
 12. W. Sawa, Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym, PP 2001, nr 3, s. 53-56.
 13. B. Brzeziński, Prawo podatkowe, Toruń 1999.
 14. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 127.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu