BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mlonek Krystyna
Title
Bezrobocie młodzieży w Polsce
Unemployment of the Young in Poland
Source
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1994, nr 1-2, s. 31-45, tab.
Keyword
Bezrobocie ludzi młodych, Młodzież, Bezrobocie, Rynek pracy
Youth unemployment, Youth, Unemployment, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezrobocie w Polsce stało się trwałym elementem rzeczywistości społecznej lat dziewięćdziesiątych, szczególnie dotkliwie odczuwanym przez młode pokolenie. Bezrobocie jest bowiem głównym zagrożeniem startu zawodowego oraz jedną z barier życiowych, blokujących aspiracje i dążenia młodzieży. Zniekształcając proces wchodzenia do życia gospodarczego, bezrobocie opóźnia, a nawet uniemożliwia ekonomiczne i społeczne usamodzielnienie się młodzieży i wyrządza niepowetowaną stratę zarówno jednostce, jak i społeczeństwu. Ze względu na wielowymiarowe skutki, jakie wywołuje bezrobocie młodzieży, rozwiązanie tej kwestii społecznej jest poważnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki.

Unemployment in Poland is the main danger for the beginning of professional work and one of obstacles in the course of life, obstructing economical and social independence of the young. The solution to this social problem requires comprehensive recognition of the situation of the young on the labour market, which is maintained through systematically conducted by GUS (the Main Statistical Office) studies on the economic activity of population. Results of these surveys create the basis for presented in the article analysis, concerning: sources, scale, intensity and structure of the young unemployment and also unemployed structure as related to their demographic and social characteristics (sex, age educational level and place of dwelling), correlated with reasons for ceasing work and a category of unemployed, the period of unemployment and methods of job seeking. Constituted in the course of analysis changes, which occurred during the surveyed period, confirmed worsening situation of the young people on the labour market and indicate necessity for more effective prevention of the young people unemployment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-791X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu