BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodyński Wojciech (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłowych
Marketing Communication Strategies of the Industrial Companies
Source
Współczesna Ekonomia, 2007, vol. 1, nr 3, s. 83-107, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Strategia komunikowania, Marketing, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Marketing przedsiębiorstwa
Communication strategy, Marketing, Industrial enterprises, Enterprise marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek przemysłowy, tworzony przez przedsiębiorstwa kupujące i sprzedające dobra, które nie są bezpośrednio przeznaczone do konsumpcji, lecz wykorzystywane w procesie produkcji, komunikuje się z otoczeniem w sposób specyficzny. Wiele przedsiębiorstw przemysłowych zaopatruje wyłącznie klientów rynku towarów nie konsumpcyjnych i nie wchodzi w bezpośredni kontakt z ostatecznymi konsumentami. W takim przypadku rozpoznanie potrzeb odbiorców jest dodatkowo utrudnione. Takie otoczenie wymaga sprawnie działającej i zaplanowanej komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. W artykule przedstawione zostały metody i strategie komunikacji marketingowej stosowane w praktyce przedsiębiorstw przemysłowych. Analizując je zwrócono uwagę na fakt, iż pomimo transformacji systemowej, państwo nadal ma duży wpływ na funkcjonowanie i rozwój przemysłu, a to w pewien sposób ukierunkowuje i stwarza bariery działalności przedsiębiorstwa. Takie uwarunkowania wymuszają na komunikacji marketingowej jeszcze bardziej aktywne działanie i szukanie coraz to nowszych rozwiązań. W związku z coraz bardziej wyrafinowanymi technikami marketingowymi związanymi z mediami cyfrowymi rośnie również potrzeba rozwiązań strategicznych w komunikacji marketingowej. Media cyfrowe, przede wszystkim Internet, dają niespotykaną dotąd możliwość badania zachowań konsumenckich i sposobów korzystania z mediów. Dają również możliwość śledzenia zachowań mniejszych, unikatowych, a często społecznościowych grup konsumenckich.(abstrakt oryginalny)

Industrial market, created by companies, which buy and sell goods which are not directly for consumption, but are used in production process, communicates with the environment in a specific way. Many industrial companies supply only the customers of non consumption goods market and hence they do not enter into direct contact with a final consumer. In such cases recognizing the customersí needs is even more difficult. Such environment requires efficiently functioning and planned communication of the company with the market. This study presents methods and strategies of marketing communication really used in industrial companies. While analysing marketing strategies of industrial companies, the author draws the attention to the fact that even though there was system transformation, the state still has significant impact on functioning and development of industry, and that in a way directs and created barriers in companies functioning. Such conditions force even more active marketing communication as well as searching new solutions. As there are more and more sophisticated marketing techniques related to digital media, there is also a growing demand for strategic solutions in marketing communication. Digital media, first of all the Internet, provide so far unavailable possibilities of researching consumersí behaviours and ways of using media. They also give a chance to follow the behaviour of smaller, unique and often social groups of consumers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambler T., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 2. Baruk A., Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Białecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz n Warszawa 2006.
 4. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 5. Dembińska-Cyran I., Hołubin-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, DIFIN, Warszawa 2004.
 6. Drzazga M., Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 7. Drzazga M., Systemy promocji przedsiębiorstw na polskim rynku. Struktury i funkcjonowanie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
 8. Famielec J., Kękuś Z., Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 9. Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
 10. Feczko J.S., Zarządzanie marketingowe. Badania, strategie, dystrybucja, komunikacja, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1996.
 11. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 12. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing: punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2006.
 13. Hutt M., Speh T., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Karcz K., Kędzior Z., Marketing przemysłowy. Wybrane zagadnienia, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 15. Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, Szymoniuk B. (red.), PWE, Warszawa 2006.
 16. Komunikacja marketingowa, Rydel M. (red.), ODDK, Gdańsk 2001.
 17. Komunikowanie się w biznesie, Mruk H. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 18. Komunikowanie się w marketingu, Mruk H. (red.), PWE, Warszawa 2004.
 19. Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
 20. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 21. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 22. Malinowska M., Komunikacja marketingowa w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek 2001 nr 5.
 23. Marketing przemysłowy, Mruk H. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 24. Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań, Łabińska T. (red.), Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice 2004.
 25. Mokrzysz S., Strategia marketingowa przedsiębiorstwa - istota, znaczenie, budowa strategii, [w:] Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu, Kieżel E. (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2000.
 26. Mruk H., Targi jako element promocji w działalności marketingowej przedsiębiorstw, [w:] Targi w systemie komunikacji marketingowej, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 1996.
 27. Niedbalska G., Dobosz A., Pękalski T., Prażucha A., Bąk A., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 28. Nowakowska J., Machu P., Od mitów do blogów, \"Media & Marketing Polska\" 2007 nr 5.
 29. Nowoczesność przemysłu i usług n nowe wyzwania, Pyka J. (red.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowice 2006.
 30. Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, Pyka J. (red.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowice 2005.
 31. Oliver S., Strategia public relations, PWE, Warszawa 2005.
 32. Podstawy marketingu: kompendium, testy, zadania, analiza przypadków, Skawińska E. (red.), Wyosza Szkoła Bankowa, Poznań 2005.
 33. Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, INFOR, Warszawa 2003.
 34. Pyka J., Koncepcja marketingu jako systemu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, [w:] Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu, Kieżel E. (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2002.
 35. Sobczyk-Kolbuch A., Promocja jako element marketingu kszta≥tujπcy wizerunek banku, [w:] Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu, Kieżel E. (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2000.
 36. Strategie marketingowe, Wrzosek W. (red.), PWE, Warszawa 2004.
 37. Strategie rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków, Górka K., Szablowski J. (red.), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2000.
 38. Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 39. Sztucki T., Promocja reklama aktywizacja sprzedaży, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 40. Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Warszawa 2005.
 41. Urbaniak M., Marketing przemysłowy, INFOR, Warszawa 1999.
 42. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 43. Wiktor J.W., Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, www.swiatmarketingu. pl, dostępne w listopadzie 2001.
 44. Wójcik K., Public relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 45. Wykorzystanie Internetu w marketingu, Zeman-Miszewska E. (red.), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 46. Zachowania podmiotów rynkowych, Kramer J. (red.), PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu